Nyckeltal för Basis Snickeri Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 545 3 619 3 063 2 517
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 47 105 52 176
Total omsättning 3 592 3 724 3 115 2 693
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 999 1 743 1 543 1 377
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 508 545 520 445
Personalkostnader 966 819 859 779
Avskrivningar 92 82 84 81
Summa rörelsekostnader -3 565 -3 189 -3 006 -2 682
Rörelseresultat 28 533 109 10
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 24 391 53 32
Skatt 5 84 12 9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 529 104 -3
Årets resultat 19 307 42 23
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 6 5 14
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 529 104 -3
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 -138 -51 35
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 241 255 217 137
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 241 255 217 137
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 94 94 94 99
Summa finansiella anläggningstillgångar 94 94 94 99
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 335 348 311 235

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 271 369 317 285
Summa varulager 271 369 317 285
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 927 144 72 84
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 296 0 0
Summa kortfristiga fordringar 944 440 72 84
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 577 1 578 1 147 1 057
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 2 792 2 388 1 536 1 426
Summa tillgångar 3 127 2 737 1 847 1 662

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 1 075 767 726 703
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 19 307 42 23
Summa fritt eget kapital 1 094 1 074 768 726
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 214 1 194 888 846
Summa obeskattade reserver 214 216 78 27
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 106 167 58 142
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 593 1 159 823 647
Summa kortfristiga skulder 1 699 1 326 881 789
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 3 127 2 737 1 847 1 662

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 148,38 % 152,19 % 138,37 % 144,61 %
Soliditet (%) 43,87 % 49,44 % 51,19 % 52,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,60 % 39,09 % 11,00 % -0,35 %
Riskbuffert (%) 0,48 % 19,11 % 5,35 % -1,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,37 % 14,45 % 3,23 % -0,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!