Nyckeltal för Bauer Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 087 1 729 1 965 2 178
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 145 545 462 480
Total omsättning 2 232 2 274 2 427 2 658
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 197 462 402 372
Övriga externa kostnader 221 269 218 206
Personalkostnader 1 333 1 347 1 331 1 335
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 751 -2 078 -1 951 -1 913
Rörelseresultat 481 195 474 747
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 545 265 622 883
Skatt 122 55 134 190
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 545 265 522 786
Årets resultat 424 210 488 693
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 545 265 522 786
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 100 97
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 608 1 602 1 518 1 281
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 608 1 602 1 518 1 281
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 1 608 1 602 1 518 1 281

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 54 37
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 110 150 177 20
Summa kortfristiga fordringar 110 150 231 57
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 166 1 047 911 1 665
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 276 1 197 1 142 1 722
Summa tillgångar 2 884 2 799 2 660 3 003

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 588 878 890 696
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 424 210 488 693
Summa fritt eget kapital 1 012 1 088 1 378 1 389
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 132 1 208 1 498 1 509
Summa obeskattade reserver 0 0 0 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 752 1 591 1 162 1 393
Summa kortfristiga skulder 1 752 1 591 1 162 1 393
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 2 884 2 799 2 660 3 003

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 1 000 1 000 1 000 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 314 314 314 304
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 500 500 500
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 72,83 % 75,24 % 98,28 % 123,62 %
Soliditet (%) 39,25 % 43,16 % 56,32 % 52,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,14 % 21,94 % 34,85 % 49,66 %
Riskbuffert (%) 18,90 % 9,47 % 19,62 % 26,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 26,11 % 15,33 % 26,56 % 36,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 500 500 500 500
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!