Nyckeltal för Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 742 16 896 16 229 14 194
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 284 146 129 135
Total omsättning 16 026 17 042 16 358 14 329
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 581 5 309 6 591 6 068
Övriga externa kostnader 5 987 5 783 5 812 4 543
Personalkostnader 6 018 5 749 3 848 3 680
Avskrivningar 91 93 89 69
Summa rörelsekostnader -16 677 -16 934 -16 340 -14 360
Rörelseresultat -653 107 18 -32
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -662 92 3 -53
Skatt 0 21 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -662 92 3 -53
Årets resultat -662 71 3 -53
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 15 15 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -662 92 3 -53
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 177 239 168 141
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 199 216 232 249
Summa materiella anläggningstillgångar 376 455 400 390
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 376 455 400 390

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 307 281 186 171
Summa varulager 307 281 186 171
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 2 043 1 663 1 668 1 553
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 658 918 996 737
Summa kortfristiga fordringar 2 701 2 581 2 664 2 290
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 103 21 77
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 3 009 2 965 2 871 2 538
Summa tillgångar 3 385 3 420 3 271 2 928

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 12 -58 -61 -8
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 810 0 0 0
Årets resultat -662 71 3 -53
Summa fritt eget kapital 160 13 -58 -61
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 280 133 62 59
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 541 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 154 1 564 1 324 1 330
Summa långfristiga skulder 1 695 1 564 1 324 1 330
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 664 800 910 819
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 746 923 975 720
Summa kortfristiga skulder 1 410 1 723 1 885 1 539
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 3 385 3 420 3 271 2 928

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 11 10 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 600 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 600 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 541 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 191,63 % 155,77 % 142,44 % 153,80 %
Soliditet (%) 8,27 % 3,89 % 1,90 % 2,02 %
Avkastning på eget kapital (%) -236,43 % 69,17 % 4,84 % -89,83 %
Riskbuffert (%) -19,58 % 2,67 % 0,08 % -1,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,26 % 0,46 % -0,07 % -0,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar AB har 9 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord