Nyckeltal för Berzelii Redovisning Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 169 4 446 4 722 4 750
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 21 16 0
Total omsättning 6 179 4 467 4 738 4 750
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 117 67 82 235
Övriga externa kostnader 1 188 947 778 807
Personalkostnader 3 452 2 828 3 069 2 906
Avskrivningar 48 16 16 13
Summa rörelsekostnader -4 805 -3 858 -3 945 -3 961
Rörelseresultat 1 375 608 793 789
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 353 614 790 753
Skatt 304 133 171 165
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 374 607 792 792
Årets resultat 1 049 482 619 588
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 374 607 792 792
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -21 7 -2 -39
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 213 51 67 83
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 213 51 67 83
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 213 51 67 83

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 761 699 403 629
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 627 946 990 605
Summa kortfristiga fordringar 2 388 1 645 1 393 1 234
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 244 92 297 245
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 2 632 1 737 1 690 1 479
Summa tillgångar 2 845 1 788 1 756 1 562

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 133 133 133 133
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 133 133 133 133
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 482 1 20 12
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 049 482 619 588
Summa fritt eget kapital 1 531 483 639 600
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 664 616 772 733
Summa obeskattade reserver 54 34 41 39
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 36 35 28 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 228 510 0 0
Övriga kortfristiga skulder 863 594 915 776
Summa kortfristiga skulder 1 127 1 139 943 790
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 2 845 1 788 1 756 1 562

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 100 100 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 638 580
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 233,54 % 152,50 % 179,22 % 187,22 %
Soliditet (%) 59,89 % 35,85 % 45,68 % 48,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,64 % 94,69 % 98,73 % 103,97 %
Riskbuffert (%) 48,24 % 33,89 % 45,05 % 50,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,26 % 13,61 % 16,75 % 16,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!