Nyckeltal för Best Läkargrupp AB

Information 2008-08 2007-08 2006-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2008-08 2007-08 2006-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 278 6 978 8 759
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 5 278 6 978 8 759
Rörelsens kostnader 2008-08 2007-08 2006-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 766 2 939 2 288
Personalkostnader 3 475 3 591 5 405
Avskrivningar 2 2 2
Summa rörelsekostnader -5 243 -6 532 -7 695
Rörelseresultat 35 445 1 064
Resultat 2008-08 2007-08 2006-08
Resultat före skatt 28 445 1 064
Skatt 8 125 298
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 445 1 064
Årets resultat 20 321 766
Jämförelsestörande poster 2008-08 2007-08 2006-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2008-08 2007-08 2006-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 9 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2008-08 2007-08 2006-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 445 1 064
Bokslutsdispositioner 2008-08 2007-08 2006-08
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2008-08 2007-08 2006-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2008-08 2007-08 2006-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2008-08 2007-08 2006-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 5 7 10
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 7 10
Finansiella anläggningstillgångar 2008-08 2007-08 2006-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2008-08 2007-08 2006-08
Summa anläggningstillgångar 5 7 10

Omsättningstillgångar

Varulager 2008-08 2007-08 2006-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2008-08 2007-08 2006-08
Kundfordringar 712 1 172 1 203
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 356 222 1 138
Övriga kortfristiga fordringar 8 18 71
Summa kortfristiga fordringar 1 076 1 412 2 412
Kassa och bank 2008-08 2007-08 2006-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 37 424 260
2008-08 2007-08 2006-08
Summa omsättningstillgångar 1 113 1 837 2 671
Summa tillgångar 1 118 1 844 2 681

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2008-08 2007-08 2006-08
Aktiekapital 200 200 200
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240
Fritt eget kapital 2008-08 2007-08 2006-08
Balanserat resultat 195 324 786
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 -227
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 20 321 766
Summa fritt eget kapital 215 645 1 325
2008-08 2007-08 2006-08
Summa eget kapital 455 885 1 565
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2008-08 2007-08 2006-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2008-08 2007-08 2006-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 32 37 158
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 631 922 959
Summa kortfristiga skulder 663 959 1 117
2008-08 2007-08 2006-08
Summa eget kapital och skulder 1 118 1 844 2 681

Noter

2008-08 2007-08 2006-08
Antal anställda 6 4 6
Löner till styrelse & VD 410 467 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 153 2 187 4 035
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 895 924 1 325
2008-08 2007-08 2006-08
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 450 1 000
2008-08 2007-08 2006-08
Kassalikviditet (%) 167,87 % 191,45 % 239,21 %
Soliditet (%) 40,70 % 47,99 % 58,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,15 % 50,28 % 67,99 %
Riskbuffert (%) 1,95 % 24,13 % 39,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,36 % 6,38 % 12,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 427 664 673
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!