Nyckeltal för Bilbolaget Fastigheter Sandviken AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 786 2 650 2 500 2 200
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 786 2 650 2 500 2 200
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 166 133 133 133
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 2 167 2 167 2 132 2 132
Summa rörelsekostnader -2 333 -2 300 -2 265 -2 265
Rörelseresultat 453 350 235 -65
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 342 -165 -259 525
Skatt 334 74 55 123
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -23 -180 -212
Årets resultat 8 261 186 402
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 455 373 415 147
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -23 -180 -212
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 500 500 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 342 -142 -79 737
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 25 615 27 782 29 950 31 375
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 25 615 27 782 29 950 31 375
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 437 515 336 171
Summa finansiella anläggningstillgångar 437 515 336 171
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 26 053 28 297 30 286 31 546

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 7 156 10 849 12 460
Övriga kortfristiga fordringar 1 405 644 35 546
Summa kortfristiga fordringar 1 405 7 800 10 884 13 006
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 405 7 800 10 884 13 006
Summa tillgångar 27 457 36 097 41 170 44 552

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 36 8 475 8 288 7 886
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 8 261 186 402
Summa fritt eget kapital 44 8 736 8 474 8 288
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 404 9 096 8 834 8 648
Summa obeskattade reserver 1 490 1 832 1 690 1 611
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 750 0 15 575 16 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 552 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 23 302 0 15 575 16 425
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 500 15 575 1 700 1 700
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 8 931 12 718 15 575
Övriga kortfristiga skulder 761 663 653 593
Summa kortfristiga skulder 2 261 25 169 15 071 17 868
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 27 457 36 097 41 170 44 552

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Fastighetsinteckningar 15 000 15 000 15 000 8 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 23 000 23 000 23 000 16 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 62,14 % 30,99 % 72,22 % 72,79 %
Soliditet (%) 5,47 % 28,94 % 24,48 % 22,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -0,22 % -1,79 % -2,16 %
Riskbuffert (%) -0,10 % -0,48 % -0,76 % -0,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -16,33 % -14,94 % -23,80 % -16,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!