Nyckeltal för Bilexpo i Piteå AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 468 438 319 348
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 5 82
Total omsättning 468 438 324 430
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 336 287 115 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 19 10 27 10
Summa rörelsekostnader -355 -297 -142 -10
Rörelseresultat 113 141 182 420
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 44 76 102 282
Skatt 10 16 22 56
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 102 136 369
Årets resultat 34 60 80 226
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 100 38 46 51
Övriga finansiella kostnader 0 1 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 102 136 369
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 30 -26 -34 -87
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 1 689 1 500 1 509 1 519
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 98 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 689 1 500 1 607 1 519
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 227 179 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 227 179 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 1 915 1 678 1 607 1 519

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 29 29 0 0
Summa varulager 29 29 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 0 36 145
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 627 1 580 1 475 1 474
Summa kortfristiga fordringar 1 627 1 580 1 511 1 619
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 132 88
Summa kassa och bank 430 507 491 363
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 2 086 2 116 2 134 2 070
Summa tillgångar 4 001 3 795 3 741 3 589

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 589 589 589 589
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 009 1 009 1 009 1 009
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 618 558 478 253
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 34 60 80 226
Summa fritt eget kapital 652 618 558 479
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 1 661 1 627 1 567 1 488
Summa obeskattade reserver 148 177 151 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 506 1 682 1 770 1 858
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 -88 -88 -88
Summa långfristiga skulder 1 506 1 594 1 682 1 770
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 88 0 0 0
Leverantörsskulder 327 12 1 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 272 385 340 215
Summa kortfristiga skulder 687 397 341 215
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 4 001 3 795 3 741 3 589

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 4 400 4 400 4 400 4 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 400 4 400 4 400 4 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 299,42 % 525,69 % 587,10 % 921,86 %
Soliditet (%) 44,24 % 46,31 % 44,86 % 43,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,79 % 5,80 % 8,10 % 23,44 %
Riskbuffert (%) -1,63 % 1,80 % 2,63 % 9,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,38 % 14,38 % 28,21 % 91,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!