Nyckeltal för Bilfastighet i Hudiksvall AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 986 2 304 2 583 2 940
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 384 185 0
Total omsättning 2 986 2 688 2 768 2 940
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 240 50 50 50
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 440 2 851 2 851 2 851
Summa rörelsekostnader -1 680 -2 901 -2 901 -2 901
Rörelseresultat 1 306 -213 -134 39
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 156 -236 -167 -3
Skatt 238 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 156 -236 -167 -3
Årets resultat 919 141 141 141
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 136 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 286 0 0 0
Externa räntekostnader 0 23 34 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 156 -236 -167 -3
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 377 308 144
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 52 329 53 769 56 620 59 471
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 52 329 53 769 56 620 59 471
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 52 329 53 769 56 620 59 471

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 444 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 436 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 685 403 184 411
Summa kortfristiga fordringar 2 565 403 184 411
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 565 403 184 411
Summa tillgångar 54 894 54 172 56 804 59 882

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 116 116 116 116
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 23 23 23 23
Summa bundet eget kapital 139 139 139 139
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 141 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 919 141 141 141
Summa fritt eget kapital 1 060 141 141 141
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 199 280 280 280
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 320 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 52 103 0 627 1 047
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 52 103 0 627 1 047
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 53 700 55 712 58 371
Övriga kortfristiga skulder 1 271 192 185 184
Summa kortfristiga skulder 1 271 53 892 55 897 58 555
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 54 894 54 172 56 804 59 882

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 7 000 15 000 15 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 7 000 15 000 15 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 141
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 201,81 % 0,75 % 0,33 % 0,70 %
Soliditet (%) 2,18 % 0,52 % 0,49 % 0,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 96,41 % -84,29 % -59,64 % -1,07 %
Riskbuffert (%) 2,09 % -0,44 % -0,29 % -0,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,14 % -11,24 % -7,78 % -1,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!