Nyckeltal för Bilhallen i Piteå Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 363 38 258 34 632 45 262
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 256 301 324 245
Total omsättning 36 619 38 559 34 956 45 507
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 28 209 29 355 26 271 35 634
Övriga externa kostnader 2 757 2 738 2 474 2 752
Personalkostnader 4 764 4 785 4 239 4 466
Avskrivningar 154 235 244 307
Summa rörelsekostnader -35 884 -37 113 -33 228 -43 159
Rörelseresultat 735 1 448 1 727 2 348
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 597 1 328 1 336 2 236
Skatt 139 285 299 489
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 606 1 328 1 567 2 215
Årets resultat 458 1 043 1 036 1 747
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 131 121 161 133
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 606 1 328 1 567 2 215
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -9 0 -231 21
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 116 219 362 517
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 51 102 152 203
Summa materiella anläggningstillgångar 167 321 514 720
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 271 7 271 6 442 3 642
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 271 7 271 6 442 3 642
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 7 439 7 593 6 957 4 362

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 7 629 5 426 5 831 7 239
Summa varulager 7 629 5 426 5 831 7 239
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 958 492 299 430
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 490 117 86 250
Summa kortfristiga fordringar 1 448 609 385 680
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 618 4 275 2 269 4 040
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 12 695 10 310 8 485 11 959
Summa tillgångar 20 133 17 903 15 442 16 321

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 450 450 450 450
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 90 90 90 90
Summa bundet eget kapital 540 540 540 540
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 7 912 6 870 5 834 6 586
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 458 1 043 1 036 1 747
Summa fritt eget kapital 8 370 7 913 6 870 8 333
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 8 910 8 453 7 410 8 873
Summa obeskattade reserver 2 019 2 010 2 010 1 779
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 951 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 71 132
Summa långfristiga skulder 0 0 1 022 132
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 10 0 0
Leverantörsskulder 5 369 3 527 2 129 3 559
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 834 3 903 2 872 1 978
Summa kortfristiga skulder 9 203 7 440 5 001 5 537
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 20 133 17 903 15 442 16 321

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 9 9 9 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 5 800 5 800 5 800 5 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 555 1 566 886 3 202
Summa säkerheter 7 355 7 366 6 686 9 002
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000 5 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 55,05 % 65,65 % 53,07 % 85,24 %
Soliditet (%) 51,65 % 55,49 % 57,58 % 62,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,83 % 13,37 % 17,62 % 21,75 %
Riskbuffert (%) 2,31 % 6,58 % 8,73 % 12,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,31 % 3,15 % 4,06 % 4,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Bilhallen i Piteå Aktiebolag

Information 2007-04 2006-04 2005-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-04 2006-04 2005-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 044 43 242 40 316
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 716 609 577
Total omsättning 46 760 43 851 40 893
Rörelsens kostnader 2007-04 2006-04 2005-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 10 033 8 491 6 814
Handelsvaror 25 382 24 373 24 129
Övriga externa kostnader 4 801 4 383 3 996
Personalkostnader 5 085 5 320 4 477
Avskrivningar 255 250 303
Summa rörelsekostnader -45 556 -42 817 -39 719
Rörelseresultat 1 204 1 034 1 174
Resultat 2007-04 2006-04 2005-04
Resultat före skatt 565 363 488
Skatt 165 129 141
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 565 363 488
Årets resultat 400 234 347
Jämförelsestörande poster 2007-04 2006-04 2005-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2007-04 2006-04 2005-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 640 672 686
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-04 2006-04 2005-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 565 363 488
Bokslutsdispositioner 2007-04 2006-04 2005-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2007-04 2006-04 2005-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-04 2006-04 2005-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-04 2006-04 2005-04
Byggnader och mark 2 232 2 360 2 488
Maskiner 284 353 422
Inventarier 243 110 152
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 759 2 823 3 062
Finansiella anläggningstillgångar 2007-04 2006-04 2005-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 15 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15 15
2007-04 2006-04 2005-04
Summa anläggningstillgångar 2 775 2 837 3 077

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-04 2006-04 2005-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 13 467 14 507 13 889
Summa varulager 13 467 14 507 13 889
Kortfristiga fordringar 2007-04 2006-04 2005-04
Kundfordringar 1 943 2 248 2 879
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 699 1 058 598
Summa kortfristiga fordringar 2 642 3 306 3 477
Kassa och bank 2007-04 2006-04 2005-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 3 35 346
2007-04 2006-04 2005-04
Summa omsättningstillgångar 16 113 17 848 17 712
Summa tillgångar 18 887 20 685 20 789

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-04 2006-04 2005-04
Aktiekapital 450 450 450
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 358 1 300 1 281
Summa bundet eget kapital 1 808 1 750 1 731
Fritt eget kapital 2007-04 2006-04 2005-04
Balanserat resultat 1 918 1 742 1 415
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 400 234 347
Summa fritt eget kapital 2 318 1 976 1 762
2007-04 2006-04 2005-04
Summa eget kapital 4 126 3 726 3 493
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 326 303 296
Långfristiga skulder 2007-04 2006-04 2005-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 743 5 230 5 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 743 5 230 5 400
Kortfristiga skulder 2007-04 2006-04 2005-04
Skulder till kreditinstitut, korta 5 421 3 997 0
Leverantörsskulder 2 717 5 412 4 169
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 553 2 016 7 431
Summa kortfristiga skulder 9 691 11 425 11 600
2007-04 2006-04 2005-04
Summa eget kapital och skulder 18 887 20 685 20 789

Noter

2007-04 2006-04 2005-04
Antal anställda 15 12 12
Löner till styrelse & VD 614 983 599
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 827 2 696 2 428
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 423 1 540 1 339
2007-04 2006-04 2005-04
Företagsinteckningar 8 200 8 200 8 200
Fastighetsinteckningar 6 630 6 630 6 630
Övriga säkerheter 3 285 3 100 1 900
Summa säkerheter 18 115 17 930 16 730
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 500 4 500 4 500
Utnyttjad checkräkningskredit 3 885 2 636 2 452
Utdelning 0 0 0
2007-04 2006-04 2005-04
Kassalikviditet (%) 27,29 % 29,24 % 32,96 %
Soliditet (%) 21,85 % 18,01 % 16,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,69 % 9,74 % 13,97 %
Riskbuffert (%) 1,95 % 0,97 % 1,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,16 % -0,71 % -0,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 229 307 252
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!