Nyckeltal för Birgitta Gunnarssons Servicebutik Aktiebolag

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 646 17 965 17 540 17 943
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 739 707 594 576
Total omsättning 19 385 18 672 18 134 18 519
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 11 582 11 400 11 257 11 515
Övriga externa kostnader 2 195 1 884 2 041 2 235
Personalkostnader 4 192 4 244 4 286 4 097
Avskrivningar 299 286 288 278
Summa rörelsekostnader -18 268 -17 814 -17 872 -18 125
Rörelseresultat 1 116 858 263 394
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 948 726 320 210
Skatt 226 185 100 77
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 115 858 270 396
Årets resultat 722 541 219 134
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 115 858 270 396
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -167 -132 50 -186
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 3 456 3 684 3 911 4 138
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 367 273 294 327
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 823 3 957 4 205 4 465
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 252 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 670 575 479 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 455 1 107 479 375
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 6 278 5 064 4 684 4 841

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 584 601 577 664
Summa varulager 584 601 577 664
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 8 17 8 20
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 46 87 26 214
Summa kortfristiga fordringar 54 104 34 234
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 116 1 722 1 314 773
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 1 754 2 428 1 925 1 671
Summa tillgångar 8 032 7 492 6 609 6 512

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 23 23 23 23
Summa bundet eget kapital 123 123 123 123
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 3 219 3 028 3 258 3 125
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 722 541 219 134
Summa fritt eget kapital 3 941 3 569 3 477 3 259
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 4 064 3 692 3 600 3 382
Summa obeskattade reserver 1 214 1 047 915 965
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 665 569 473 369
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 601 777 575 725
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 489 1 407 1 046 1 072
Summa kortfristiga skulder 2 090 2 184 1 621 1 797
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 8 032 7 492 6 609 6 512

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 8 8 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 1 850 1 850 1 850 1 850
Övriga säkerheter 1 165 569 473 369
Summa säkerheter 3 615 3 019 2 923 2 819
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 55,98 % 83,61 % 83,16 % 56,04 %
Soliditet (%) 61,74 % 59,58 % 64,67 % 62,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,49 % 19,22 % 6,32 % 9,67 %
Riskbuffert (%) 13,85 % 11,45 % 4,01 % 6,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,97 % 4,78 % 1,53 % 2,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!