Nyckeltal för BoLeva Mäklarna AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 547 0 0 0
Total omsättning 570 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 7 0 0
Övriga externa kostnader 404 96 15 18
Personalkostnader 60 0 0 0
Avskrivningar 6 0 0 0
Summa rörelsekostnader -470 -103 -15 -18
Rörelseresultat 100 -103 -15 -18
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 098 2 471 -31 -49
Skatt 21 0 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 098 2 471 -31 -49
Årets resultat 2 078 2 578 47 -49
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 000 2 578 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 5 16 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 098 2 471 -31 -49
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 109 80 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 24 30 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 30 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 000 2 578 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 3 500 3 500 3 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 024 3 530 3 500 3 500

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 29 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 50 250 21 55
Summa kortfristiga fordringar 79 250 21 55
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 1 200 0 0 0
Summa kassa och bank 370 299 91 397
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 649 549 112 452
Summa tillgångar 2 673 4 079 3 612 3 952

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 443 364 967 1 016
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -650 0
Årets resultat 2 078 2 578 47 -49
Summa fritt eget kapital 2 521 2 942 364 967
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 571 2 992 414 1 017
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 396 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 15 0 500 500
Summa långfristiga skulder 15 396 500 500
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 83 98 444
Leverantörsskulder 51 31 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 564 2 489 1 930
Övriga kortfristiga skulder 36 12 111 62
Summa kortfristiga skulder 87 690 2 698 2 436
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 673 4 079 3 612 3 952

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 3 500 3 500 3 500
Summa säkerheter 0 3 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 650
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 650
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 442 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 516,09 % 79,57 % 4,15 % 18,56 %
Soliditet (%) 96,18 % 73,35 % 11,46 % 25,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 81,60 % 82,59 % -7,49 % -4,82 %
Riskbuffert (%) 76,60 % 60,24 % -0,92 % -1,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9 113,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!