Nyckeltal för Bolagsrätt Sundsvall AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 50 013 49 058 33 989 28 134
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 454 132 250 93
Total omsättning 50 467 49 190 34 239 28 227
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 9 677 10 417 6 505 4 113
Övriga externa kostnader 6 407 5 884 4 709 5 331
Personalkostnader 21 843 20 408 14 170 12 557
Avskrivningar 198 220 190 105
Summa rörelsekostnader -38 125 -36 929 -25 574 -22 106
Rörelseresultat 12 167 12 189 8 494 6 021
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 17 051 21 457 9 959 7 084
Skatt 2 440 2 499 1 774 1 277
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 051 21 457 9 959 7 084
Årets resultat 14 786 19 188 8 238 6 011
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 596 9 680 1 846 1 408
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 5 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 716 413 381 342
Externa räntekostnader 13 3 3 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 051 21 457 9 959 7 084
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 174 230 53 203
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 229 313 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 145 0 0 397
Summa immateriella anläggningstillgångar 145 229 313 397
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 510 314 389 153
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 510 314 389 153
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 596 9 680 1 846 1 408
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 260 1 260 1 250 1 250
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 915 1 802 1 952 1 801

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 23 666 20 041 19 047 17 670
Summa varulager 23 666 20 041 19 047 17 670
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 009 12 589 7 490 6 766
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 173 12 951 3 454 2 447
Övriga kortfristiga fordringar 1 602 1 900 1 080 2 088
Summa kortfristiga fordringar 25 784 27 440 12 024 11 301
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 38 299 35 202 24 618 15 964
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 87 749 82 684 55 690 44 936
Summa tillgångar 89 664 84 486 57 642 46 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 115 115 115 115
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 25 25 25 25
Summa bundet eget kapital 140 140 140 140
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 0 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 786 19 188 8 238 6 011
Summa fritt eget kapital 14 786 19 188 8 238 6 011
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 14 926 19 328 8 378 6 151
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 409 3 703 428 307
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 926 5 799 24 599 23 450
Övriga kortfristiga skulder 59 403 55 655 24 237 16 828
Summa kortfristiga skulder 74 738 65 157 49 264 40 585
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 89 664 84 486 57 642 46 736

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 22 21 18 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 14 786 19 188 8 238 6 011
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 85,74 % 96,14 % 74,38 % 67,18 %
Soliditet (%) 16,65 % 22,88 % 14,53 % 13,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 114,24 % 111,02 % 118,87 % 115,17 %
Riskbuffert (%) 18,85 % 25,25 % 17,16 % 15,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,64 % 42,89 % 28,17 % 23,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!