Nyckeltal för Bolagsstiftarna AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 98 993 114 607 94 291 113 669
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 55 0 167 0
Total omsättning 99 048 114 607 94 458 113 669
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 84 764 98 354 80 645 101 379
Övriga externa kostnader 7 319 7 435 7 209 6 756
Personalkostnader 3 796 3 684 3 449 3 071
Avskrivningar 39 37 15 16
Summa rörelsekostnader -95 918 -109 510 -91 318 -111 222
Rörelseresultat 3 131 5 098 3 140 2 447
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 24 738 10 496 19 058 415
Skatt 0 1 589 92 438
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 993 12 096 15 283 415
Årets resultat 15 185 8 907 18 966 -23
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 662 2 950 12 740 4 682
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 253 46 365 455
Räntekostnader till koncernföretag 1 043 688 830 980
Externa räntekostnader 10 10 133 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 6 183
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 993 12 096 15 283 415
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag -9 552 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 6 745 -1 600 3 775 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 106 145 63 78
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 106 145 63 78
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 662 2 950 12 740 4 682
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 650 700 750 864
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 756 845 813 942

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 39 203 40 007 42 132 45 545
Summa varulager 39 203 40 007 42 132 45 545
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 1 840 2 032 1 943 838
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 520 3 715 14 136 5 627
Övriga kortfristiga fordringar 1 722 825 1 169 905
Summa kortfristiga fordringar 8 082 6 572 17 248 7 370
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 395 2 838 4 357 8 621
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 50 680 49 416 63 737 61 536
Summa tillgångar 51 436 50 261 64 550 62 478

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 5 100 5 100 5 100 5 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 3 741 1 834 4 868 4 891
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 185 8 907 18 966 -23
Summa fritt eget kapital 18 926 10 741 23 834 4 868
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 24 026 15 841 28 934 9 968
Summa obeskattade reserver 0 6 745 5 145 8 920
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 253 418 288 560
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 25 225 23 335 27 852 40 943
Övriga kortfristiga skulder 1 932 3 923 2 331 2 087
Summa kortfristiga skulder 27 410 27 676 30 471 43 590
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 51 436 50 261 64 550 62 478

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 7 8 8 8
Löner till styrelse & VD 532 542 486 827
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 076 1 934 1 889 1 615
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 021 1 055 907 518
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 17 000 7 000 22 000 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 41,87 % 34,00 % 70,90 % 36,69 %
Soliditet (%) 46,71 % 41,41 % 50,70 % 26,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 74,89 % 58,12 % 46,70 % 2,51 %
Riskbuffert (%) 33,19 % 23,09 % 22,14 % -3,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,11 % 9,95 % 15,19 % -5,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 373 310 297 305
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Koncernredovisning för Bolagsstiftarna AB

Information 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 137 860 248 337 355 680 236 234
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 432 3 256 512 3 870
Total omsättning 139 292 251 593 356 192 240 104
Rörelsens kostnader 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 110 173 218 799 331 791 204 164
Övriga externa kostnader 7 064 6 672 7 284 7 031
Personalkostnader 9 094 11 075 10 626 10 327
Avskrivningar 156 156 156 154
Summa rörelsekostnader -126 487 -236 702 -349 857 -221 676
Rörelseresultat 12 806 14 891 6 336 18 428
Resultat 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Resultat före skatt 12 821 15 567 7 249 19 755
Skatt -2 197 912 -443 2 010
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 821 15 567 7 249 19 755
Årets resultat -6 650 14 655 7 692 17 744
Jämförelsestörande poster 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 374 0 0 0
Externa ränteintäkter 631 2 116 2 482 3 174
Räntekostnader till koncernföretag 1 867 0 0 0
Externa räntekostnader 124 1 440 1 569 1 847
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 821 15 567 7 249 19 755
Bokslutsdispositioner 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Koncernbidrag -21 668 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 254 410 565 721
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 254 410 565 721
Finansiella anläggningstillgångar 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 3 000 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 3 366 366 366
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Summa anläggningstillgångar 254 3 776 931 1 087

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 50 001
Övrigt varulager 1 497 95 102 61 757 39 933
Summa varulager 1 497 95 102 61 757 89 934
Kortfristiga fordringar 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Kundfordringar 1 106 1 110 1 726 1 589
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 38 982 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 128 20 112 15 976 21 396
Summa kortfristiga fordringar 57 216 21 222 17 702 22 985
Kassa och bank 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 167 80 454 108 216 80 394
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Summa omsättningstillgångar 66 881 196 778 187 674 193 314
Summa tillgångar 67 135 200 553 188 606 194 401

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 808 6 543 4 449 3 688
Summa bundet eget kapital 11 808 11 543 9 449 8 688
Fritt eget kapital 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Balanserat resultat 13 430 53 040 51 441 38 458
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -6 650 14 655 7 692 17 744
Summa fritt eget kapital 6 780 67 695 59 133 56 202
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Summa eget kapital 18 588 79 238 68 582 64 890
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 776 2 691 2 144 1 794
Långfristiga skulder 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 477 381 244 212
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 45 294 118 244 117 635 127 505
Summa kortfristiga skulder 45 771 118 625 117 879 127 717
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Summa eget kapital och skulder 67 135 200 553 188 606 194 401

Noter

2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 8 18 18 18
Löner till styrelse & VD 1 702 1 613 1 539 1 450
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 794 6 175 5 910 5 897
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 320 3 126 2 949 2 853
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 24 000 24 000 24 000
Summa säkerheter 0 24 000 24 000 24 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 30 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 30 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 30 000 30 000 30 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Kassalikviditet (%) 142,85 % 85,71 % 106,82 % 80,94 %
Soliditet (%) 27,69 % 39,51 % 36,36 % 33,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,97 % 19,65 % 10,57 % 30,44 %
Riskbuffert (%) 17,71 % 7,27 % 3,34 % 9,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,86 % 5,69 % 1,60 % 7,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 437 433 414 408
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!