Nyckeltal för Bolagsstiftarna Holding IPMZ AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 32 165 15 170
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 32 165 15 110
Årets resultat 0 139 0 110
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 139 0 110
Ränteintäkter från koncernföretag 32 26 15 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 32 165 15 110
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -32 -26 -15 -60
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 60
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 139 0 110
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 292 292 692 1 057
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 292 292 692 1 057

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 747 1 747 1 207 512
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 330
Summa kortfristiga fordringar 1 747 1 747 1 207 842
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 747 1 747 1 207 842
Summa tillgångar 2 039 2 039 1 899 1 899

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 939 1 799 1 799 1 689
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 139 0 110
Summa fritt eget kapital 1 939 1 938 1 799 1 799
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 039 2 038 1 899 1 899
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 039 2 039 1 899 1 899

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 20 20 20 20
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 20 20 20 20
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 100,00 % 99,95 % 100,00 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,57 % 8,10 % 0,79 % 5,79 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Koncernredovisning för Bolagsstiftarna Holding IPMZ AB

Information 2006-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2006-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 284
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 610
Total omsättning 18 894
Rörelsens kostnader 2006-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 18 478
Övriga externa kostnader 263
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -18 741
Rörelseresultat 154
Resultat 2006-12
Resultat före skatt -2 215
Skatt 4 282
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -2 215
Årets resultat -6 498
Jämförelsestörande poster 2006-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2006-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 84
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 2 450
Övriga finansiella kostnader 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2006-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 215
Bokslutsdispositioner 2006-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2006-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2006-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2006-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2006-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2006-12
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2006-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 24 126
Summa varulager 24 126
Kortfristiga fordringar 2006-12
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 748
Summa kortfristiga fordringar 4 748
Kassa och bank 2006-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 10 646
2006-12
Summa omsättningstillgångar 39 520
Summa tillgångar 39 520

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2006-12
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 100
Fritt eget kapital 2006-12
Balanserat resultat 7 849
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -6 498
Summa fritt eget kapital 1 351
2006-12
Summa eget kapital 1 451
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2006-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 20 000
Summa långfristiga skulder 20 000
Kortfristiga skulder 2006-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 119
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 17 950
Summa kortfristiga skulder 18 069
2006-12
Summa eget kapital och skulder 39 520

Noter

2006-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2006-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2006-12
Kassalikviditet (%) 85,20 %
Soliditet (%) 3,67 %
Avkastning på eget kapital (%) -152,65 %
Riskbuffert (%) -5,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -25,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!