Nyckeltal för Boskaps Mäklarna i Maglehult AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 027 3 240 2 697 2 610
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 0 0
Total omsättning 2 027 3 241 2 697 2 610
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 887 2 942 2 205 2 071
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 31 35 93
Personalkostnader 0 196 377 423
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 913 -3 169 -2 617 -2 587
Rörelseresultat 114 73 80 24
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 114 72 43 23
Skatt 23 15 5 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 114 72 43 23
Årets resultat 90 57 39 23
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -36 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 114 72 43 23
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -36 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 83
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 83

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 2 45 44
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 12 78 59
Summa kortfristiga fordringar 14 14 123 103
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 237 162 112 198
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 250 175 235 300
Summa tillgångar 250 175 235 383

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 39 7 -31 -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -25 0 0
Årets resultat 90 57 39 23
Summa fritt eget kapital 129 39 8 19
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 229 139 108 119
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 0 11 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 80
Övriga kortfristiga skulder 9 36 117 132
Summa kortfristiga skulder 21 36 128 265
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 250 175 235 383

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 25 75
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 25 75
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 1 195,24 % 488,89 % 183,59 % 113,58 %
Soliditet (%) 91,60 % 79,43 % 45,96 % 31,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,78 % 51,80 % 39,81 % 19,33 %
Riskbuffert (%) 45,60 % 38,94 % 17,94 % 5,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,62 % 2,19 % 1,56 % 0,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!