Nyckeltal för Brobackens Fastighetsbyrå i Lerum AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 457 18 781 18 001 14 692
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 14 23 0
Total omsättning 16 457 18 795 18 024 14 692
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 398 698 629 542
Övriga externa kostnader 1 643 4 759 4 374 4 310
Personalkostnader 6 414 6 353 5 666 5 460
Avskrivningar 122 6 6 4
Summa rörelsekostnader -11 577 -11 816 -10 675 -10 316
Rörelseresultat 4 881 6 979 7 348 4 376
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 926 6 969 7 343 4 376
Skatt 1 023 1 448 1 581 946
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 926 6 969 7 343 4 376
Årets resultat 3 903 5 521 5 762 3 430
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 56 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 0 5 0
Övriga finansiella kostnader 0 10 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 926 6 969 7 343 4 376
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 586 14 20 26
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 586 14 20 26
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 10 10
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 586 14 30 36

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 258 138 662 40
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 242 3 345 6 434 3 059
Summa kortfristiga fordringar 4 500 3 483 7 096 3 099
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 622 8 874 7 782 5 239
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 122 12 358 14 878 8 338
Summa tillgångar 10 708 12 372 14 908 8 375

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 923 102 40 10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 903 5 521 5 762 3 430
Summa fritt eget kapital 4 826 5 623 5 802 3 440
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 976 5 773 5 952 3 590
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 729 336 448 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 003 6 263 8 509 4 566
Summa kortfristiga skulder 5 732 6 599 8 957 4 785
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 708 12 372 14 908 8 375

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 6 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 0 0 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 0 0 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 500 4 700 5 700 3 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 176,59 % 187,26 % 166,10 % 174,25 %
Soliditet (%) 46,47 % 46,66 % 39,92 % 42,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 99,00 % 120,72 % 123,37 % 121,89 %
Riskbuffert (%) 45,91 % 56,26 % 49,23 % 52,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,86 % 37,05 % 40,76 % 29,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!