Nyckeltal för Brundins Tandläkarpraktik Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 507 19 621 22 370 22 941
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 338 61 770 300
Total omsättning 21 845 19 682 23 140 23 241
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 233 2 158 2 135 3 296
Övriga externa kostnader 2 823 2 455 2 534 2 466
Personalkostnader 6 564 6 119 5 457 5 107
Avskrivningar 612 689 371 289
Summa rörelsekostnader -12 232 -11 421 -10 497 -11 158
Rörelseresultat 9 613 8 260 12 643 12 083
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 13 513 11 593 12 807 10 224
Skatt 3 097 2 434 2 916 2 346
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 613 9 193 13 781 12 084
Årets resultat 10 416 9 159 9 891 7 878
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 55 972 1 077 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 55 39 16 27
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 613 9 193 13 781 12 084
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 900 2 400 -974 -1 860
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 358 1 903 2 521 1 004
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 168 185 204 221
Summa materiella anläggningstillgångar 1 526 2 088 2 725 1 225
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 33 078 33 000 30 200 3 450
Summa finansiella anläggningstillgångar 33 078 33 000 30 200 3 450
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 34 604 35 088 32 925 4 675

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 69 75 77 80
Summa varulager 69 75 77 80
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 385 977 1 012 888
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 275 7 244 2 164 0
Övriga kortfristiga fordringar 525 313 317 1 492
Summa kortfristiga fordringar 2 185 8 534 3 493 2 380
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 8 352
Summa kassa och bank 14 056 11 191 12 320 21 844
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 16 309 19 800 15 889 32 656
Summa tillgångar 50 913 54 889 48 814 37 331

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 30 914 31 756 21 865 13 987
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 416 9 159 9 891 7 878
Summa fritt eget kapital 41 330 40 915 31 756 21 865
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 41 450 41 035 31 876 21 985
Summa obeskattade reserver 7 500 11 400 13 800 12 826
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 570 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 103 1 127 18 18
Summa långfristiga skulder 1 103 1 127 1 588 18
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 107 181 53 16
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 398
Övriga kortfristiga skulder 752 1 146 1 498 2 088
Summa kortfristiga skulder 859 1 327 1 551 2 502
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 50 913 54 889 48 814 37 331

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 11 11 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 1 570 0
Utdelning 10 000 10 000 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 1 890,69 % 1 486,44 % 1 019,54 % 968,19 %
Soliditet (%) 92,27 % 90,07 % 86,14 % 84,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,46 % 18,60 % 32,78 % 38,44 %
Riskbuffert (%) 17,59 % 16,10 % 28,03 % 31,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,44 % 46,65 % 61,53 % 52,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!