Nyckeltal för Capio Läkargruppen AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 215 567 199 035 190 427 260 067
Övriga rörelseintäkter 2 251 2 455 2 807 1 456
Total omsättning 217 818 201 490 193 234 261 523
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 171 461 159 304 141 288 210 652
Rörelseresultat 15 230 12 009 15 625 709
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 15 368 12 120 14 745 801
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 369 12 120 15 745 801
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 132 2 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 7 0 4 92
Externa räntekostnader 6 2 3 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 369 12 120 15 745 801
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag -15 368 -12 120 -14 745 -801
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 0 -1 000 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 757 955 1 160 1 386
Summa immateriella anläggningstillgångar 757 955 1 160 1 386
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 18 29
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 380 10 491 8 923 12 101
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 380 10 491 8 941 12 130
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 955 1 175 1 279 1 451
Summa finansiella anläggningstillgångar 955 1 175 1 279 1 451
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 13 092 12 621 11 380 14 967

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 726 2 788 2 249 2 177
Summa varulager 2 726 2 788 2 249 2 177
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 15 326 14 232 15 253 12 975
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 563 21 528 23 143 10 189
Övriga kortfristiga fordringar 6 445 6 085 7 147 1 601
Summa kortfristiga fordringar 44 334 41 845 45 543 24 765
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 21 21 22 22
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 47 081 44 654 47 814 26 964
Summa tillgångar 60 173 57 275 59 194 41 932

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 217 415 1 874 1 874
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 000 2 000 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 3 217 2 415 1 874 1 874
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 6 817 6 015 5 474 5 474
Summa obeskattade reserver 1 710 1 709 1 709 709
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 186 1 460 1 279 1 451
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 310 352
Summa långfristiga skulder 0 0 310 352
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 396 6 378 4 362 3 879
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 16 963 14 705 16 505 7 380
Övriga kortfristiga skulder 28 101 27 008 29 555 22 687
Summa kortfristiga skulder 50 460 48 091 50 422 33 946
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 60 173 57 275 59 194 41 932

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 119 112 108 106
Löner till styrelse & VD 2 042 2 049 1 667 2 101
Varav tantiem till styrelse & VD 434 448 701 0
Löner till övriga anställda 67 934 61 569 60 577 93 269
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 29 865 28 419 27 622 39 485
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 955 1 175 1 279 1 451
Summa säkerheter 955 1 175 1 279 1 451
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 520 1 199 1 458 269
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 87,90 % 87,06 % 90,37 % 73,02 %
Soliditet (%) 13,42 % 12,70 % 11,38 % 14,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 190,27 % 166,61 % 233,83 % 13,36 %
Riskbuffert (%) 25,54 % 21,16 % 26,60 % 1,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,12 % 6,09 % 8,26 % 0,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 588 568 576 900
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!