Nyckeltal för Capio Nova AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 142 839 114 279 163 879 106 832
Övriga rörelseintäkter 715 1 168 1 252 0
Total omsättning 143 554 115 447 165 131 106 832
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 126 326 107 201 157 829 100 570
Rörelseresultat -1 775 -9 320 -11 794 -4 525
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat före skatt -5 194 -10 584 0 -3 431
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 401 -9 434 -11 835 -4 525
Årets resultat 0 0 0 -1 231
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -3 582 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 4 10 8
Räntekostnader till koncernföretag 46 117 49 5
Externa räntekostnader 2 1 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 401 -9 434 -11 835 -4 525
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Koncernbidrag 5 194 10 584 0 2 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 207 -1 150 11 835 1 094
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 3 273 4 676 6 078 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 16 21 26 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 289 4 697 6 104 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 973 1 124 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 1 081 534
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 55 53
Summa materiella anläggningstillgångar 973 1 124 1 136 587
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -3 582 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 280 3 862 3 862 3 862
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 542 9 683 11 102 4 449

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kundfordringar 567 337 474 180
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 177 10 773 12 082 9 825
Övriga kortfristiga fordringar 2 906 3 301 1 898 2 312
Summa kortfristiga fordringar 18 650 14 411 14 454 12 317
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 18 27 304
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa omsättningstillgångar 18 666 14 429 14 481 12 621
Summa tillgångar 23 208 24 112 25 583 17 070

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserat resultat 271 271 271 1 002
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 500
Årets resultat 0 0 0 -1 231
Summa fritt eget kapital 271 271 271 271
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital 391 391 391 391
Summa obeskattade reserver 1 190 1 397 247 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 198 3 566 3 122 2 691
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 995 5 092 10 241 3 532
Övriga kortfristiga skulder 17 434 13 666 11 582 10 456
Summa kortfristiga skulder 21 627 22 324 24 945 16 679
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital och skulder 23 208 24 112 25 583 17 070

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Antal anställda 71 76 70 56
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 792 31 664 45 198 28 333
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 11 968 11 615 15 906 10 974
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kassalikviditet (%) 86,31 % 64,63 % 58,05 % 75,67 %
Soliditet (%) 5,46 % 5,89 % 2,24 % 2,29 %
Avkastning på eget kapital (%) -425,94 % -664,09 % -2 065,30 % -1 157,29 %
Riskbuffert (%) -23,28 % -39,16 % -46,27 % -26,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,81 % -8,36 % -7,25 % -4,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 448 417 646 506
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!