Nyckeltal för Capio Nova Hälsoval AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 109 318 110 889 100 886 141 689
Övriga rörelseintäkter 255 392 210 155
Total omsättning 109 573 111 281 101 096 141 844
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 90 802 85 921 80 094 116 991
Rörelseresultat 8 567 14 212 9 683 12 543
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 0 14 383 0 0
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 135 14 221 9 686 12 544
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 568 5 0 0
Externa ränteintäkter 1 6 4 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 135 14 221 9 686 12 544
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 -14 383 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -9 135 162 -9 686 -12 544
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 50 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 50 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 897 758 913 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 1 150
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 897 758 913 1 150
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 947 758 913 1 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 149 219 147 195
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 132 32 123 26 126 26 345
Övriga kortfristiga fordringar 1 298 1 478 1 495 1 048
Summa kortfristiga fordringar 15 579 33 820 27 768 27 588
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 8 7 10
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 15 587 33 828 27 775 27 598
Summa tillgångar 16 534 34 586 28 688 28 748

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 4 801 4 801 4 801 4 801
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 4 801 4 801 4 801 4 801
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 5 041 5 041 5 041 5 041
Summa obeskattade reserver 101 1 899 2 061 2 210
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 752 1 665 1 632 1 664
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 14 615 10 050 12 447
Övriga kortfristiga skulder 8 640 11 366 9 904 7 386
Summa kortfristiga skulder 11 392 27 646 21 586 21 497
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 16 534 34 586 28 688 28 748

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 42 46 47 44
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 30 527
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 11 056
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 136,82 % 122,36 % 128,67 % 128,38 %
Soliditet (%) 30,94 % 18,62 % 22,87 % 23,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 178,58 % 220,80 % 147,65 % 188,07 %
Riskbuffert (%) 55,25 % 41,12 % 33,76 % 43,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,36 % 12,82 % 9,60 % 8,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 694
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!