Nyckeltal för Cascal AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 035 7 503 9 964 10 452
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 1 252 454 24
Total omsättning 4 040 8 755 10 418 10 476
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 840 386 1 092 2 124
Övriga externa kostnader 1 977 2 630 3 856 3 587
Personalkostnader 623 2 406 4 215 4 179
Avskrivningar 253 1 515 1 459 740
Summa rörelsekostnader -3 693 -6 937 -10 622 -10 630
Rörelseresultat 347 1 811 -219 -154
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 223 1 319 -422 -130
Skatt 15 165 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 223 1 584 -422 -260
Årets resultat 24 1 155 -422 -130
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 124 228 203 106
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 223 1 584 -422 -260
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -185 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -265 0 130
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 436 689 0 0
Inventarier 0 0 11 343 3 180
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 436 689 11 343 3 180
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 438 2 598 2 360 1 761
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 84 84 129 66
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 522 2 682 2 489 1 827
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 958 3 372 13 833 5 007

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 211 65 318 420
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 87 447 70 0
Övriga kortfristiga fordringar 572 569 1 034 1 033
Summa kortfristiga fordringar 870 1 081 1 422 1 453
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 9 87 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 870 1 090 1 508 1 453
Summa tillgångar 2 828 4 462 15 341 6 460

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 141 386 509 138
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -800 0 300 500
Årets resultat 24 1 155 -422 -130
Summa fritt eget kapital 365 1 541 387 508
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 415 1 591 437 558
Summa obeskattade reserver 265 265 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 204 315 407 133
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 470 470 894 698
Övriga långfristiga skulder 0 456 8 642 1 843
Summa långfristiga skulder 674 1 241 9 943 2 674
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 188 111 225 469
Leverantörsskulder 239 2 294 228
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 048 1 253 4 442 2 531
Summa kortfristiga skulder 1 475 1 366 4 961 3 228
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 828 4 462 15 341 6 460

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 5 9 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 050 1 050 1 050 1 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 436 686 11 286 3 160
Summa säkerheter 1 486 1 736 12 336 4 460
Villkorat aktieägartillskott 0 800 800 500
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 800 800 500
Beviljad checkräkningskredit 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 77 0 0 291
Utdelning 0 400 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 58,98 % 79,80 % 30,42 % 45,01 %
Soliditet (%) 21,58 % 40,03 % 2,85 % 8,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,54 % 88,67 % -96,57 % -46,59 %
Riskbuffert (%) 6,68 % 32,09 % -2,79 % -4,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,45 % 18,07 % -6,27 % -3,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Cascal AB har 3 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord