Nyckeltal för Claes Gardtman Läkartjänst Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 362 8 641 8 602 8 501
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 13 3 110
Total omsättning 8 363 8 654 8 605 8 611
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -10
Råvaror och förnödenheter 405 214 0 0
Handelsvaror 795 0 1 286 1 164
Övriga externa kostnader 2 191 1 174 1 676 1 943
Personalkostnader 4 380 1 919 4 144 4 029
Avskrivningar 12 4 797 25 31
Summa rörelsekostnader -7 783 -8 104 -7 131 -7 157
Rörelseresultat 580 537 1 475 1 434
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 988 967 1 403 1 048
Skatt 225 227 324 264
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 588 567 1 486 1 441
Årets resultat 763 740 1 079 785
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 14 35 18 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 5 7 6
Övriga finansiella kostnader 4 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 588 567 1 486 1 441
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 400 400 -83 -393
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 24 36 47 44
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 30 30 31 30
Summa materiella anläggningstillgångar 54 66 78 74
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 974 3 151 3 481 3 301
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 974 3 151 3 481 3 301
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 3 028 3 217 3 559 3 376

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 17 66 50 54
Summa varulager 17 66 50 54
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 30 104 195 45
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 717 605 350 497
Summa kortfristiga fordringar 747 709 545 542
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 829 592 1 430 1 455
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 593 1 368 2 025 2 052
Summa tillgångar 4 621 4 584 5 585 5 427

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 23 283 154 419
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 763 740 1 079 785
Summa fritt eget kapital 786 1 023 1 233 1 204
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 886 1 123 1 333 1 304
Summa obeskattade reserver 0 400 800 717
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 847 1 847 1 847 1 847
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 1
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 328 149 266 230
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 561 1 065 1 339 1 329
Summa kortfristiga skulder 1 889 1 214 1 605 1 559
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 4 621 4 584 5 585 5 427

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 780 720 800 800
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 83,43 % 107,17 % 123,05 % 128,09 %
Soliditet (%) 19,17 % 30,93 % 34,42 % 33,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 66,37 % 39,99 % 77,29 % 78,64 %
Riskbuffert (%) 12,51 % 12,10 % 26,35 % 26,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,95 % 6,50 % 17,19 % 16,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!