Nyckeltal för Däck & Fälgar i Knislinge Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 806 4 121 4 282 4 657
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 48 0 10
Total omsättning 3 826 4 169 4 282 4 667
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 608 1 781 1 768 1 877
Övriga externa kostnader 623 585 712 849
Personalkostnader 1 399 1 661 1 717 1 803
Avskrivningar 26 42 62 101
Summa rörelsekostnader -3 656 -4 069 -4 259 -4 630
Rörelseresultat 155 101 22 35
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 136 84 9 15
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 136 84 9 15
Årets resultat 136 84 9 15
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 17 13 22
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 136 84 9 15
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 2 4 5 6
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 178 187 218 145
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 180 191 223 151
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 180 191 223 151

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 355 380 400 445
Summa varulager 355 380 400 445
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 188 169 242 356
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 418 396 378 368
Övriga kortfristiga fordringar 280 274 227 243
Summa kortfristiga fordringar 886 839 847 967
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 218 175 137 45
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 460 1 394 1 385 1 457
Summa tillgångar 1 639 1 585 1 608 1 608

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 115 31 22 6
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 136 84 9 15
Summa fritt eget kapital 251 115 31 21
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 371 235 151 141
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 21 21 21 22
Summa långfristiga skulder 21 21 21 34
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 12
Leverantörsskulder 384 332 325 388
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 863 997 1 111 1 033
Summa kortfristiga skulder 1 247 1 329 1 436 1 433
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 639 1 585 1 608 1 608

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 1 100 1 100 1 100 1 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 100 1 100 1 100 1 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 12
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 88,53 % 76,30 % 68,52 % 70,62 %
Soliditet (%) 22,64 % 14,83 % 9,39 % 8,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,66 % 35,74 % 5,96 % 10,64 %
Riskbuffert (%) 7,94 % 5,11 % 0,48 % 0,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,05 % 1,63 % -0,09 % -0,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!