Nyckeltal för Dag Nelker Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 672 2 820 2 767 3 469
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 154 0
Total omsättning 2 672 2 820 2 921 3 469
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 073 819 129 277
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 014 946 1 026 1 120
Personalkostnader 596 690 1 025 1 058
Avskrivningar 36 52 52 39
Summa rörelsekostnader -2 719 -2 507 -2 232 -2 494
Rörelseresultat -48 314 688 975
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -71 211 942 1 110
Skatt 0 74 199 243
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -71 211 692 975
Årets resultat -71 138 743 868
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 5 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 24 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 100 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -71 211 692 975
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 250 135
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 38 74 126 178
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 38 74 126 178
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 38 74 126 178

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 222 206 196 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 545 296 200 189
Summa kortfristiga fordringar 767 502 396 189
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 2 418 2 781 2 876 2 550
Summa kassa och bank 245 217 344 533
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 3 430 3 500 3 616 3 273
Summa tillgångar 3 468 3 574 3 743 3 451

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 3 245 3 183 2 440 1 702
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -71 138 743 868
Summa fritt eget kapital 3 174 3 321 3 183 2 570
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 3 294 3 441 3 303 2 690
Summa obeskattade reserver 0 0 0 250
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 142 103 98 53
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 32 30 342 458
Summa kortfristiga skulder 174 133 440 511
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 3 468 3 574 3 743 3 451

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 110 110 110 110
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 110 110 110 110
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 581,61 % 540,60 % 168,18 % 141,29 %
Soliditet (%) 94,98 % 96,28 % 88,24 % 83,29 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,16 % 6,13 % 20,95 % 33,92 %
Riskbuffert (%) -15,15 % -67,93 % 18,29 % 28,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,56 % 3,87 % 24,97 % 28,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!