Nyckeltal för Djupadalskliniken Tandläkare Kenneth Adregård Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 559 8 330 7 479 7 997
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 148 156 156 135
Total omsättning 8 707 8 486 7 635 8 132
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 3 482 2 868 2 868
Handelsvaror 2 200 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 265 1 365 1 190 1 022
Personalkostnader 3 730 2 278 2 189 2 601
Avskrivningar 194 320 341 310
Summa rörelsekostnader -7 389 -7 445 -6 588 -6 801
Rörelseresultat 1 318 1 041 1 037 1 324
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 930 838 825 1 720
Skatt 197 179 183 377
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 280 1 009 1 008 1 292
Årets resultat 733 659 642 1 342
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 38 32 30 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 280 1 009 1 008 1 292
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -350 -171 -183 428
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 382 1 459 1 536 1 623
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 512 511 688 670
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 894 1 970 2 224 2 293
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 500 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 394 1 970 2 224 2 293

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 75 75 75 75
Summa varulager 75 75 75 75
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 397 332 313 244
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 390 386 226 101
Summa kortfristiga fordringar 787 718 539 345
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 921 1 659 1 292 2 149
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 782 2 452 1 906 2 569
Summa tillgångar 5 176 4 421 4 130 4 863

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 124 65 23 181
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 733 659 642 1 342
Summa fritt eget kapital 857 724 665 1 523
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 977 844 785 1 643
Summa obeskattade reserver 1 930 1 580 1 409 1 226
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 200 1 266 1 266 1 186
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 200 1 266 1 266 1 186
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 127
Leverantörsskulder 635 302 304 313
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 434 429 365 367
Summa kortfristiga skulder 1 069 731 669 807
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 176 4 421 4 130 4 863

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 5 5 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 2 124 2 124 2 124 2 124
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 524 2 524 2 524 2 524
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 150 150 150 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 600 0 1 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 253,32 % 325,17 % 273,69 % 309,05 %
Soliditet (%) 46,36 % 45,43 % 44,15 % 52,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,35 % 50,24 % 55,28 % 50,74 %
Riskbuffert (%) 24,10 % 22,22 % 23,83 % 25,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,51 % 11,73 % 13,08 % 15,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!