Nyckeltal för Doktor Jill's hälsa & sjukvård Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 87 702
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 87 702
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 102 118 149
Personalkostnader 0 9 4 24
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -12 -111 -122 -173
Rörelseresultat -12 -162 -36 529
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 37 33 156 501
Skatt 0 0 25 110
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 37 -110 5 520
Årets resultat 37 33 130 391
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 9 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 37 -110 5 520
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 143 151 -19
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 55 55
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 55 55
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 845 1 983 2 080 2 091
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 845 1 983 2 080 2 091
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 1 845 1 983 2 135 2 146

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 104
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 124 123 44 25
Summa kortfristiga fordringar 124 123 44 129
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 2 159 366
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 126 125 203 495
Summa tillgångar 1 971 2 108 2 338 2 641

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 779 934 988 774
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 37 33 130 391
Summa fritt eget kapital 816 967 1 118 1 165
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 936 1 087 1 238 1 285
Summa obeskattade reserver 539 539 682 832
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 2 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 496 482 417 522
Summa kortfristiga skulder 496 482 419 523
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 1 971 2 108 2 338 2 641

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 195 188 183 178
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 25,40 % 25,93 % 48,45 % 94,65 %
Soliditet (%) 67,64 % 70,41 % 74,45 % 71,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,78 % -7,41 % 0,29 % 27,39 %
Riskbuffert (%) 1,77 % -5,33 % -0,91 % 18,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -4,60 % 72,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!