Nyckeltal för Dr. Jolan Banyai Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 858 3 459 3 406 2 875
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 14 0
Total omsättning 3 858 3 459 3 420 2 875
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 86 83 82 76
Handelsvaror 0 4 5 5
Övriga externa kostnader 502 514 485 784
Personalkostnader 1 252 1 170 1 174 762
Avskrivningar 0 7 11 11
Summa rörelsekostnader -1 840 -1 778 -1 757 -1 638
Rörelseresultat 2 018 1 682 1 663 1 237
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 368 2 028 1 686 1 415
Skatt 491 419 363 302
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 368 2 028 1 686 1 415
Årets resultat 1 877 1 610 1 323 1 113
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 132 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 368 2 028 1 686 1 415
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 7 18
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 7 18
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 685 14 002 13 346 13 365
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 685 14 002 13 346 13 365
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 14 685 14 002 13 353 13 383

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 135 133 131 130
Övriga kortfristiga fordringar 924 443 421 384
Summa kortfristiga fordringar 1 059 576 552 514
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 188 8 667 7 752 6 515
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 247 9 243 8 304 7 029
Summa tillgångar 24 932 23 245 21 657 20 412

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 22 505 21 083 19 943 19 007
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 877 1 610 1 323 1 113
Summa fritt eget kapital 24 382 22 693 21 266 20 120
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 24 502 22 813 21 386 20 240
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 17 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 430 416 271 172
Summa kortfristiga skulder 430 433 271 172
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 24 932 23 245 21 657 20 412

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 6 6 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 195 188 184 177
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 383,02 % 2 134,64 % 3 064,21 % 4 086,63 %
Soliditet (%) 98,28 % 98,14 % 98,75 % 99,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,66 % 8,89 % 7,88 % 6,99 %
Riskbuffert (%) 9,50 % 8,72 % -40,31 % 6,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 61,38 % 58,63 % 45,63 % 49,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!