Nyckeltal för Eco Master Consulting AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 536 2 235 2 087 2 089
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 34 208 64 19
Total omsättning 2 570 2 443 2 151 2 108
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -9 -3 -1 -5
Råvaror och förnödenheter 21 174 20 5
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 732 680 493 555
Personalkostnader 1 412 1 062 844 799
Avskrivningar 29 26 30 20
Summa rörelsekostnader -2 185 -1 939 -1 386 -1 374
Rörelseresultat 364 494 762 724
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 245 435 762 699
Skatt 74 56 137 163
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 365 525 762 699
Årets resultat 170 380 625 536
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 32 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 25
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 365 525 762 699
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -120 -90 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 87 103 38 73
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 38 38 37 37
Summa materiella anläggningstillgångar 125 141 75 110
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 633 549 763 846
Summa finansiella anläggningstillgångar 633 549 763 846
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 758 690 838 956

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 48 24 7 9
Summa varulager 48 24 7 9
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 541 280 325 268
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 121 311 352 284
Summa kortfristiga fordringar 662 591 677 552
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 21 9 28 47
Summa kassa och bank 111 88 196 173
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 842 712 908 780
Summa tillgångar 1 600 1 402 1 746 1 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 16 16 16 16
Summa bundet eget kapital 66 66 66 66
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 82 11 7 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 170 380 625 536
Summa fritt eget kapital 252 391 632 537
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 318 457 698 603
Summa obeskattade reserver 210 90 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 568 484 683 850
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 85 148 68 17
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 419 223 298 266
Summa kortfristiga skulder 504 371 366 283
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 1 600 1 402 1 746 1 736

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 165 310 620 530
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 153,37 % 183,02 % 238,52 % 256,18 %
Soliditet (%) 29,55 % 37,33 % 39,98 % 34,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 77,20 % 100,32 % 109,17 % 115,92 %
Riskbuffert (%) 22,81 % 37,26 % 43,64 % 32,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,39 % 23,45 % 36,51 % 32,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!