Nyckeltal för Elcab Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 302 4 4 40
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -302 -4 -4 -40
Rörelseresultat -302 -4 -4 -40
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 4 198 9 496 6 996 -40
Skatt 0 0 8 -8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 198 9 496 6 996 -40
Årets resultat 4 198 9 496 7 028 -32
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 500 9 500 7 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 198 9 496 6 996 -40
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 40 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 4 500 9 500 7 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 659 15 189 9 650 6 550
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 8
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 159 17 689 12 150 9 058
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 7 159 17 689 12 150 9 058

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 161 21 275 479
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 161 21 275 479
Summa tillgångar 7 319 17 710 12 425 9 537

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 350 7 604 2 575 2 607
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 198 9 496 7 028 -32
Summa fritt eget kapital 6 548 17 100 9 603 2 575
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 148 17 700 10 203 3 175
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 2 211 6 351
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 2 211 6 351
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 162 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 10 10 10
Summa kortfristiga skulder 172 10 10 10
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 319 17 710 12 425 9 537

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 000 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 500 14 750 2 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 93,60 % 210,00 % 2 750,00 % 4 790,00 %
Soliditet (%) 97,66 % 99,94 % 82,12 % 33,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,73 % 53,65 % 68,57 % -1,26 %
Riskbuffert (%) 57,36 % 53,62 % 56,31 % -0,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Elcab Aktiebolag

Information 2009-12 2008-12 2007-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2009-12 2008-12 2007-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 42 735 55 748 58 496
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 382 612 481
Total omsättning 43 117 56 360 58 977
Rörelsens kostnader 2009-12 2008-12 2007-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm -10 303 1 820 -403
Råvaror och förnödenheter 7 277 21 747 18 809
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 977 4 669 4 995
Personalkostnader 23 884 33 014 33 240
Avskrivningar 20 170 219
Summa rörelsekostnader -23 855 -61 420 -56 860
Rörelseresultat -1 349 -1 421 1 308
Resultat 2009-12 2008-12 2007-12
Resultat före skatt -1 599 -1 315 1 456
Skatt 0 0 435
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 599 -1 315 1 456
Årets resultat -1 599 -1 315 1 021
Jämförelsestörande poster 2009-12 2008-12 2007-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2009-12 2008-12 2007-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -268 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 27 117 158
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 9 11 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2009-12 2008-12 2007-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 599 -1 315 1 456
Bokslutsdispositioner 2009-12 2008-12 2007-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2009-12 2008-12 2007-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2009-12 2008-12 2007-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2009-12 2008-12 2007-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 50 135
Inventarier 80 22 151
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 80 72 286
Finansiella anläggningstillgångar 2009-12 2008-12 2007-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -268 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2009-12 2008-12 2007-12
Summa anläggningstillgångar 80 72 286

Omsättningstillgångar

Varulager 2009-12 2008-12 2007-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 149 769
Övrigt varulager 13 13 128
Summa varulager 13 162 897
Kortfristiga fordringar 2009-12 2008-12 2007-12
Kundfordringar 4 966 7 777 8 998
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 213 2 333 1 605
Summa kortfristiga fordringar 6 179 10 110 10 603
Kassa och bank 2009-12 2008-12 2007-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 3 304 3 467 3 427
2009-12 2008-12 2007-12
Summa omsättningstillgångar 9 496 13 739 14 928
Summa tillgångar 9 576 13 812 15 213

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2009-12 2008-12 2007-12
Aktiekapital 500 500 500
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 190 190
Summa bundet eget kapital 600 690 690
Fritt eget kapital 2009-12 2008-12 2007-12
Balanserat resultat 4 946 6 171 5 650
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -1 599 -1 315 1 021
Summa fritt eget kapital 3 347 4 856 6 671
2009-12 2008-12 2007-12
Summa eget kapital 3 947 5 546 7 361
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 50 50 50
Långfristiga skulder 2009-12 2008-12 2007-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2009-12 2008-12 2007-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 374 10
Leverantörsskulder 1 580 1 754 1 368
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 999 6 088 6 425
Summa kortfristiga skulder 5 579 8 216 7 803
2009-12 2008-12 2007-12
Summa eget kapital och skulder 9 576 13 812 15 213

Noter

2009-12 2008-12 2007-12
Antal anställda 48 71 70
Löner till styrelse & VD 576 629 523
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 884 22 326 21 970
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 6 769 8 988 9 769
2009-12 2008-12 2007-12
Företagsinteckningar 4 900 6 400 6 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 4 900 6 400 6 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 374 10
Utdelning 0 0 0
2009-12 2008-12 2007-12
Kassalikviditet (%) 169,98 % 165,25 % 179,80 %
Soliditet (%) 41,22 % 40,15 % 48,39 %
Avkastning på eget kapital (%) -40,51 % -23,71 % 19,78 %
Riskbuffert (%) -16,77 % -9,57 % 9,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,76 % -2,38 % 2,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 343 323 321
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord