Nyckeltal för Elcab Installation Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 78 239 95 440 92 793 67 484
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 664 846 452 1 094
Total omsättning 78 903 96 286 93 245 68 578
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -142 625 -229 -820
Råvaror och förnödenheter 35 944 52 149 48 652 0
Handelsvaror 0 0 0 28 962
Övriga externa kostnader 5 296 5 173 4 924 4 508
Personalkostnader 32 090 31 738 31 961 30 306
Avskrivningar 82 101 110 93
Summa rörelsekostnader -73 270 -89 786 -85 418 -63 049
Rörelseresultat 5 349 7 664 5 988 3 889
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 6 842 10 203 4 291 2 841
Skatt 1 562 2 228 905 670
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 342 7 653 5 980 3 881
Årets resultat 5 280 7 975 3 387 2 172
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 11 8 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 342 7 653 5 980 3 881
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 500 2 550 -1 689 -1 040
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 160 180 212 276
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 160 180 212 276
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 661 9 061 9 211 6 351
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 661 9 061 9 211 6 351
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 3 821 9 241 9 424 6 627

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 411 392 215 116
Summa varulager 411 392 215 116
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 17 600 17 865 22 017 12 127
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 364 3 560 4 763 4 007
Summa kortfristiga fordringar 19 964 21 425 26 780 16 134
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 142 1 583 834 3 840
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 22 518 23 399 27 829 20 090
Summa tillgångar 26 339 32 640 37 252 26 718

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 511 3 036 6 649 4 478
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 280 7 975 3 387 2 172
Summa fritt eget kapital 6 791 11 011 10 036 6 650
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 391 11 611 10 636 7 250
Summa obeskattade reserver 2 495 3 995 6 545 5 090
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 100 100 100 60
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 505 9 860 11 624 6 811
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 194 0
Övriga kortfristiga skulder 6 848 7 074 8 153 7 507
Summa kortfristiga skulder 16 353 16 934 19 971 14 318
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 26 339 32 640 37 252 26 718

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 41 43 42 42
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 5 500 5 500 5 500 5 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 500 5 500 5 500 5 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 000 4 000 4 000 4 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 500 9 500 7 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 135,18 % 135,87 % 138,27 % 139,50 %
Soliditet (%) 35,04 % 44,59 % 41,50 % 41,18 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,88 % 52,58 % 38,68 % 35,28 %
Riskbuffert (%) 20,27 % 23,42 % 16,04 % 14,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,82 % 8,01 % 6,44 % 5,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Elcab Installation Aktiebolag har 52 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord