Nyckeltal för Everdon Security AB

Information 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 328
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 3
Total omsättning 0 0 0 331
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 337
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 0 1 74
Personalkostnader 0 0 0 2
Avskrivningar 0 0 0 3
Summa rörelsekostnader -1 0 -1 -416
Rörelseresultat -1 0 -1 -85
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat före skatt -1 0 347 -85
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 0 -1 -85
Årets resultat -1 0 347 -85
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 0 -1 -85
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 348 0
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 348 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 1 664
Summa kortfristiga fordringar 1 1 349 664
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 499 500 151 12
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa omsättningstillgångar 499 500 501 676
Summa tillgångar 499 500 501 676

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserat resultat 0 0 103 -12
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 200
Årets resultat -1 0 347 -85
Summa fritt eget kapital -1 0 450 103
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital 49 50 500 153
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 450 450 0 500
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 24
Summa kortfristiga skulder 450 450 0 524
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital och skulder 499 500 501 676

Noter

2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 2
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 450 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kassalikviditet (%) 111,11 % 111,33 % 0,00 % 129,01 %
Soliditet (%) 9,82 % 10,00 % 99,80 % 22,63 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,04 % 0,00 % -0,20 % -55,56 %
Riskbuffert (%) -0,20 % 0,00 % 0,00 % -12,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % -25,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Everdon Security AB har 5 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord