Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
BOX 7504
103 92 Stockholm

Bolagsinformation

Org.nummer: 502014-6279
Extern verkställande direktör: Jonas Jonsson
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 135 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik
Ta kontroll över Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt och låt kunderna komma till dig genom ökad synlighet. Kom igång!

Verksamhet & status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har följande föremål för sin verksamhet.

1. Bolaget meddelar direkt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) till tryggande av arbetsgivares:

a) utfästelser om pension enligt den centrala pensionsuppgörelsen av den 30 juni 1960 mellan Svenskt Näringsliv (f.d. Svenska
Arbetsgivareföreningen) å ena sidan samt Unionen (f.d Sif) och
LEDARNA (f.d SALF) å den andra sidan eller senare träffad ITP-
uppgörelse eller enligt annan allmän pensionsplan av motsvarande art,

b) utfästelser om pension enligt annan allmän pensionsplan,

c) andra utfästelser om pension givna till klart definierade
grupper av arbetstagare.

Kreditförsäkring, som tryggar utfästelser om pension enligt
punkterna a) eller b), må även trygga andra åtaganden som ingår
i allmän pensionsplan.

Kreditförsäkring må trygga utfästelser om pension givna av
arbetsgivare i Sverige. Försäkring må även trygga utfästelser
om pension givna av en i utlandet domicilierad juridisk person, i vilken svenskt rättssubjekt har betydande inflytande, och avseende klart definierade grupper av arbetstagare.

2. Bolaget meddelar direkt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) för fullgörandet av arbetsgivares förpliktelser enligt villkoren för lån från tjänstepensionsinstitut, till vilket
arbetsgivaren gjort betalning avsedd för arbetstagares tjänste-
pensionering, eller från pensionsstiftelse, till vilken arbets-
givaren gjort avsätting.

3. Bolaget meddelar mottagen återförsäkring av annat försäkrings- bolags åtagande enligt kreditförsäkring (försäkringsklass 14, Kredit) för arbetsgivares utfästelser om pension till arbetstaga- re eller för arbetsgivares lån från tjänstepensionsinstitut, till vilket arbetsgivaren gjort betalning avsedd för arbetstagares tjänstepensionering.

4. Bolaget må biträda annat försäkringsbolag vid dess försäk-
ringsrörelse, uppföra bostads-, kontors- eller affärsfastighet,
avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva
sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse.

5. Bolaget meddelar direkt borgensförsäkring (försäkringsklass 15, Borgen) till tryggande av arbetsgivares åtagande att betala pensionspremier eller andra liknande avgifter avseende anställda.

6. Bolaget skall utbetala pensioner och ombesörja övriga
administrativa uppgifter som föranleds av ITP-planen av den 30 juni 1960, med senare ändringar och tillägg. Beräkningen av
arbetsgivares pensionsskulder skall ske i enlighet med de
anvisningar som vid var tid lämnas av Pensionsregistrerings-
institutet (PRI), ideell förening.

7. Bolaget skall, direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag, utbetala pensioner och ombesörja övriga administrativa uppgifter och tjänster enligt annan pensionsuppgörelse än den som avses i punkt 6 ovan.

8. Bolaget får äga dotterföretag som bedriver dels värdepappers-
rörelse, som omfattar mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag samt, som ett led i värdepappersrörelsen, förvaring av finansiella
instrument för kunders räkning och mottagande av medel med
redovisningsskyldighet, dels sidoverksamhet bestående i
konsultationer med avseende på samt förvaltning och admini-
stration av stiftelser.

9. Bolaget får äga dotterbolag som tillhandahåller konsult-
tjänster och administrativa tjänster.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Bergh, Ulf Kennet
Boldt, Sven Jörgen Mattias
Ensgård, Anna Kristina
Jonsson, Jonas Henrik
Lindgren, Maria Susanne
Ståhl, Erik Gunnar
Timm, Jörgen Michael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1961-02-14
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Ömsesidigt försäkringsbolag
Länssäte: Stockholm
Kommunsäte: Stockholm

Svensk näringsgrensindelning:

65120 - Skadeförsäkring
65200 - Återförsäkring
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Fordon registrerade på Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!