Nyckeltal för FASTIGHETSBOLAGET SURTE 1:275 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 205 170 74 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 205 170 74 0
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 92 85 66 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 8 8 3 0
Summa rörelsekostnader -100 -93 -69 0
Rörelseresultat 105 77 5 0
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Resultat före skatt 105 77 5 0
Skatt 26 17 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 105 77 5 0
Årets resultat 79 59 4 0
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 105 77 5 0
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Byggnader och mark 197 204 212 215
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 197 204 212 215
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Summa anläggningstillgångar 197 204 212 215

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Kundfordringar 20 93 20 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 62 8 3 0
Summa kortfristiga fordringar 82 101 23 0
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 211 111 159 50
2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Summa omsättningstillgångar 292 212 182 50
Summa tillgångar 489 416 394 265

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Balanserat resultat 63 4 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 79 59 4 0
Summa fritt eget kapital 142 63 4 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Summa eget kapital 192 113 54 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 132 132 32 215
Övriga kortfristiga skulder 165 168 308 0
Summa kortfristiga skulder 297 303 340 215
2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Summa eget kapital och skulder 489 416 394 265

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-12
Kassalikviditet (%) 98,65 % 69,97 % 53,53 % 23,26 %
Soliditet (%) 39,26 % 27,16 % 13,71 % 18,87 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,69 % 68,14 % 9,26 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 21,47 % 18,42 % 1,27 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 51,22 % 44,71 % 6,76 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord