Nyckeltal för Familjeläkarna i Arboga Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 35 110 34 430 31 591 28 124
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 22 24 45 10
Total omsättning 35 132 34 454 31 636 28 134
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 822 5 073 5 316 8 021
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 339 1 894 1 767 1 955
Personalkostnader 18 711 17 239 16 184 10 014
Avskrivningar 726 769 514 63
Summa rörelsekostnader -26 598 -24 975 -23 781 -20 053
Rörelseresultat 8 533 9 480 7 854 8 081
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 7 173 7 776 6 154 5 559
Skatt 1 523 1 622 1 325 1 213
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 951 9 948 8 274 8 078
Årets resultat 5 651 6 154 4 830 4 345
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 1 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 63 33 38 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 951 9 948 8 274 8 078
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 778 -2 172 -2 120 -2 519
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 820 2 975 2 973 2 304
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 820 2 975 2 973 2 304
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 1 820 2 975 2 973 2 304

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 74 143 2
Summa kortfristiga fordringar 15 74 143 2
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 7 348 5 815 4 815 0
Summa kassa och bank 10 355 9 669 7 280 7 953
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 17 718 15 559 12 239 7 955
Summa tillgångar 19 538 18 534 15 211 10 260

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 122 122 122 122
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 710 1 555 901 155
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 651 6 154 4 830 4 345
Summa fritt eget kapital 7 361 7 709 5 731 4 500
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 7 483 7 831 5 853 4 622
Summa obeskattade reserver 9 383 7 605 5 434 3 314
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 308 370 252
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 308 370 252
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 60 58 60
Leverantörsskulder 505 571 377 374
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 167 2 158 3 120 1 636
Summa kortfristiga skulder 2 672 2 789 3 555 2 070
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 19 538 18 534 15 211 10 260

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 23 21 20 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 989 11 940 11 950 7 227
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 491 5 179 4 076 2 692
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 429 560 0
Summa säkerheter 0 429 560 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 6 500 6 000 4 175 3 600
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 388,10 % 349,34 % 208,80 % 384,30 %
Soliditet (%) 73,69 % 72,49 % 64,81 % 68,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,17 % 74,04 % 83,93 % 114,35 %
Riskbuffert (%) 44,91 % 53,20 % 53,93 % 78,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,31 % 28,80 % 26,07 % 28,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 565 569 598 402
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!