Nyckeltal för Fastighetsbolaget Facksam Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 083 1 877 1 850 1 657
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 86 0 177
Total omsättning 2 207 1 963 1 850 1 834
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 360 1 331 1 392 1 253
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 489 386 379 379
Summa rörelsekostnader -1 849 -1 717 -1 771 -1 632
Rörelseresultat 358 245 79 202
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 171 46 -159 -17
Skatt 130 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 171 46 -159 -17
Årets resultat 42 46 -159 -17
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 192 199 238 218
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 171 46 -159 -17
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 12 092 11 756 12 142 12 521
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 092 11 756 12 142 12 521
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 12 092 11 756 12 142 12 521

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 312 529 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 299 198 257 181
Summa kortfristiga fordringar 611 727 257 181
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 903 1 331 1 334 1 247
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 514 2 058 1 591 1 428
Summa tillgångar 13 606 13 814 13 733 13 949

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 61 15 15 31
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 159 0
Årets resultat 42 46 -159 -17
Summa fritt eget kapital 103 61 15 14
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 223 181 135 134
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 130 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 8 025 8 325 8 550
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 341 4 341 4 341 4 500
Summa långfristiga skulder 4 341 12 366 12 666 13 050
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 8 025 300 300 300
Leverantörsskulder 102 70 77 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 786 897 555 458
Summa kortfristiga skulder 8 913 1 267 932 764
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 606 13 814 13 733 13 949

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 15 000 15 000 15 000 15 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 15 000 15 000 15 000 15 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 16,99 % 162,43 % 170,71 % 186,91 %
Soliditet (%) 1,64 % 1,31 % 0,98 % 0,96 %
Avkastning på eget kapital (%) 76,68 % 25,41 % -117,78 % -12,69 %
Riskbuffert (%) 1,22 % 0,31 % -1,18 % -0,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,01 % -8,15 % -21,46 % -14,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!