Nyckeltal för Fastighetsmäklare Claes Randlert AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 385 248
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 7 0
Total omsättning 0 0 392 248
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 34 0 134 104
Personalkostnader 0 0 76 47
Avskrivningar 0 0 0 150
Summa rörelsekostnader -34 0 -210 -301
Rörelseresultat -34 0 181 -52
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Resultat före skatt -34 0 457 -50
Skatt 0 0 101 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -34 0 350 -50
Årets resultat -34 0 356 -50
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -34 0 350 -50
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 107 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 423
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 423
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 476 1 075 4 476 5 090
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 476 1 375 4 476 5 090
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Summa anläggningstillgångar 4 476 1 375 4 476 5 514

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Kundfordringar 0 0 3 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 68
Summa kortfristiga fordringar 0 0 3 68
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 316 801 461 1 062
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Summa omsättningstillgångar 316 801 464 1 130
Summa tillgångar 4 792 2 176 4 940 6 644

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Balanserat resultat 4 716 2 076 4 405 4 454
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -34 0 356 -50
Summa fritt eget kapital 4 682 2 076 4 761 4 404
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Summa eget kapital 4 782 2 176 4 861 4 504
Summa obeskattade reserver 0 0 0 107
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 2 000
Summa långfristiga skulder 0 0 0 2 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 0 80 32
Summa kortfristiga skulder 10 0 80 32
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Summa eget kapital och skulder 4 792 2 176 4 940 6 644

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 170 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06
Kassalikviditet (%) 3 160,00 % 0,00 % 580,00 % 3 531,25 %
Soliditet (%) 99,79 % 100,00 % 98,40 % 68,98 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,71 % 0,00 % 7,20 % -1,09 %
Riskbuffert (%) -0,71 % 0,00 % 7,09 % -0,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 90,91 % -20,16 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!