Nyckeltal för Fastighetsmäklarna i Övik AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 228 6 558 4 234 3 215
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 91 87 55 42
Total omsättning 6 319 6 645 4 289 3 257
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 328 346 208 160
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 990 1 871 1 385 1 162
Personalkostnader 2 620 1 925 1 803 1 358
Avskrivningar 13 37 36 36
Summa rörelsekostnader -4 951 -4 179 -3 432 -2 716
Rörelseresultat 1 369 2 468 856 541
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 238 1 847 645 441
Skatt 265 387 144 101
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 368 2 467 855 541
Årets resultat 973 1 460 501 340
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 368 2 467 855 541
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -130 -620 -210 -100
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 110 73 23 45
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 2 17 31
Summa materiella anläggningstillgångar 110 75 40 76
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 980 620 260 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 980 620 260 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 090 695 300 76

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 211 152 39 150
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 44 205 380 225
Summa kortfristiga fordringar 255 357 419 375
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 989 3 190 1 479 1 445
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 244 3 547 1 898 1 820
Summa tillgångar 4 334 4 242 2 198 1 896

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 092 632 781 641
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 973 1 460 501 340
Summa fritt eget kapital 2 065 2 092 1 282 981
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 165 2 192 1 382 1 081
Summa obeskattade reserver 1 280 1 150 530 320
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 157 155 65 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 732 745 221 375
Summa kortfristiga skulder 889 900 286 495
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 334 4 242 2 198 1 896

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 500 300 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 252,42 % 394,11 % 663,64 % 367,68 %
Soliditet (%) 71,72 % 71,65 % 80,65 % 69,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,01 % 81,16 % 48,23 % 41,08 %
Riskbuffert (%) 31,51 % 58,10 % 38,71 % 28,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,95 % 37,60 % 20,17 % 16,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!