Nyckeltal för Feldborg Nielsen Läkarpraktik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 624 1 191 1 344 1 312
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 28
Total omsättning 1 624 1 191 1 344 1 340
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 418 431 343 0
Handelsvaror 0 0 0 354
Övriga externa kostnader 288 304 315 337
Personalkostnader 47 77 122 79
Avskrivningar 3 3 3 0
Summa rörelsekostnader -756 -815 -783 -770
Rörelseresultat 868 377 561 568
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 868 377 558 566
Skatt 179 78 121 122
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 868 377 558 566
Årets resultat 689 299 436 444
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 4 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 868 377 558 566
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 158 152 117 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 158 152 117 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 158 152 117 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 65 95 135 230
Summa varulager 65 95 135 230
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 136 151 135 129
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 104 62 22
Summa kortfristiga fordringar 142 255 197 151
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 725 274 563 754
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 932 624 894 1 135
Summa tillgångar 1 091 776 1 012 1 135

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 4 4 4
Summa bundet eget kapital 104 104 104 104
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 39 140 303 459
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 689 299 436 444
Summa fritt eget kapital 728 439 739 903
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 832 543 843 1 007
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 34 32
Summa långfristiga skulder 0 0 34 32
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 86 15 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 243 147 119 81
Summa kortfristiga skulder 258 233 134 96
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 091 776 1 012 1 135

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 400 400 600 600
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 336,05 % 227,04 % 567,16 % 942,71 %
Soliditet (%) 76,26 % 69,97 % 83,30 % 88,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 104,33 % 69,43 % 66,19 % 56,21 %
Riskbuffert (%) 79,56 % 48,58 % 53,15 % 48,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 53,45 % 31,65 % 41,22 % 42,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!