Nyckeltal för FootballAddicts AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 48 629 55 724 28 698 49 139
Aktiverat arbete för egen räkning 268 163 877 4 812
Övriga rörelseintäkter 3 328 2 190 6 193 1 684
Total omsättning 52 225 58 077 35 768 55 635
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 890 26 920 17 527 24 540
Personalkostnader 16 159 17 880 26 378 38 020
Avskrivningar 2 856 3 048 2 930 1 424
Summa rörelsekostnader -43 905 -47 848 -46 835 -63 984
Rörelseresultat 8 321 9 660 -11 068 -8 351
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 219 8 906 -5 854 1 699
Skatt 1 307 0 0 -1 763
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 169 8 906 -5 854 1 699
Årets resultat 5 912 8 906 -5 854 3 462
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -607 5 362 10 267
Ränteintäkter från koncernföretag 180 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 29 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 55 45 31
Externa räntekostnader 157 122 103 186
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 169 8 906 -5 854 1 699
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 950 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 3 224 4 873 7 337 8 342
Patent, licenser mm 1 760 2 640 3 520 4 400
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 984 7 513 10 857 12 742
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 59 168 336
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 59 168 336
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -607 5 362 10 267
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 489 1 796 1 795 1 796
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 490 13 738 11 765 12 074
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 23 474 21 310 22 790 25 152

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 252 9 155 2 280 5 636
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 598 1 602 1 892 792
Övriga kortfristiga fordringar 1 494 1 720 2 245 3 304
Summa kortfristiga fordringar 13 344 12 477 6 417 9 732
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 875 13 468 9 557 447
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 17 219 25 945 15 974 10 179
Summa tillgångar 40 693 47 254 38 764 35 331

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 138 138 138 138
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 10 000 10 000 10 000 10 000
Övrigt bundet eget kapital 3 224 4 873 7 337 8 342
Summa bundet eget kapital 13 362 15 011 17 475 18 480
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 11 469 914 -1 695 -6 163
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 6 000 0
Årets resultat 5 912 8 906 -5 854 3 462
Summa fritt eget kapital 17 381 9 820 -1 549 -2 701
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 30 743 24 831 15 926 15 779
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 2 667 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 800 2 000 3 200
Summa långfristiga skulder 0 800 4 667 3 200
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 2 667 1 521 4 535
Leverantörsskulder 1 817 1 123 872 2 733
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 408 1 899 2 617 1 138
Övriga kortfristiga skulder 7 726 15 935 13 163 7 946
Summa kortfristiga skulder 9 951 21 624 18 173 16 352
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 40 693 47 254 38 764 35 331

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 21 21 43 59
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 13 000 11 150 10 150 9 650
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 13 000 11 150 10 150 9 650
Villkorat aktieägartillskott 6 000 6 000 6 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 3 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 6 000 9 000 6 000 0
Beviljad checkräkningskredit 5 500 5 500 5 500 5 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 4 122
Utdelning 4 000 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 173,04 % 119,98 % 87,90 % 62,25 %
Soliditet (%) 75,55 % 52,55 % 41,08 % 44,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,82 % 35,87 % -36,76 % 10,77 %
Riskbuffert (%) 21,34 % 18,43 % -15,37 % 4,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,53 % 15,66 % -20,91 % 3,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

FootballAddicts AB har 4 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord