Nyckeltal för Forza Insider AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 700 3 330 2 294 61
Aktiverat arbete för egen räkning 1 232 2 447 3 009 0
Övriga rörelseintäkter 788 0 0 0
Total omsättning 6 720 5 777 5 303 61
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 1 556 465
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 124 10 951 6 711 2 735
Personalkostnader 798 1 932 1 032 240
Avskrivningar 1 151 662 60 60
Summa rörelsekostnader -13 073 -13 545 -9 359 -3 500
Rörelseresultat -6 353 -7 844 -4 134 -3 439
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -6 546 -3 196 -4 134 -3 456
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 546 -3 196 -4 134 -3 456
Årets resultat -6 546 -3 196 -4 134 -3 456
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 683 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 193 0 0 0
Externa räntekostnader 0 35 0 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 546 -3 196 -4 134 -3 456
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 4 995 4 854 3 009 0
Patent, licenser mm 45 105 165 225
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 040 4 959 3 174 225
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 4 683 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 471 471 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 511 5 430 3 174 225

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 053 873 657 31
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 236 207 295 95
Summa kortfristiga fordringar 2 289 1 080 952 126
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 273 2 588 1 666 2 099
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 562 3 668 2 618 2 225
Summa tillgångar 8 073 9 098 5 792 2 450

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 72 59 59 56
Överkursfond 6 494 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 995 11 356 3 009 0
Summa bundet eget kapital 11 561 11 415 3 068 56
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -3 807 -1 964 3 923 5 379
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 150 0 0 0
Årets resultat -6 546 -3 196 -4 134 -3 456
Summa fritt eget kapital -10 203 -5 160 -211 1 923
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 358 6 255 2 857 1 979
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 901 367 762 442
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 908 463 1 500 0
Övriga kortfristiga skulder 907 2 014 674 29
Summa kortfristiga skulder 6 716 2 844 2 936 471
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 073 9 098 5 792 2 450

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 150 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 150 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 38,15 % 128,97 % 89,17 % 472,40 %
Soliditet (%) 16,82 % 68,75 % 49,33 % 80,78 %
Avkastning på eget kapital (%) -482,03 % -51,10 % -144,70 % -174,63 %
Riskbuffert (%) -81,57 % -35,97 % -71,37 % -143,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -143,38 % -97,03 % -180,21 % -5 693,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Forza Insider AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord