Nyckeltal för Götaplatsens Läkarmottagning Seeberg Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 29 23 16
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 150 0 149
Total omsättning 0 179 23 165
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 140 209 113 249
Personalkostnader 203 127 111 107
Avskrivningar 68 68 68 68
Summa rörelsekostnader -411 -404 -292 -424
Rörelseresultat -411 -224 -268 -258
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt -460 -245 499 -285
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -460 -245 499 -285
Årets resultat -460 -245 499 -285
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 15 4 797 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 64 25 29 27
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -460 -245 499 -285
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 4 049 4 117 4 185 4 252
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 049 4 117 4 185 4 252
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 4 049 4 117 4 185 4 252

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 18 17 19 26
Summa kortfristiga fordringar 18 17 19 26
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 238 132 132 596
Summa kassa och bank 2 912 3 814 4 132 3 232
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 3 167 3 963 4 284 3 854
Summa tillgångar 7 217 8 080 8 468 8 106

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 5 410 5 850 5 539 6 007
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -460 -245 499 -285
Summa fritt eget kapital 4 950 5 605 6 038 5 722
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 5 070 5 725 6 158 5 842
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 000 2 000 2 000 2 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000 2 000
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 29 7 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 139 327 303 257
Summa kortfristiga skulder 147 356 310 264
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 7 217 8 080 8 468 8 106

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 180 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 1 993,20 % 1 076,12 % 1 339,03 % 1 234,09 %
Soliditet (%) 70,25 % 70,85 % 72,72 % 72,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -9,07 % -4,28 % 8,10 % -4,88 %
Riskbuffert (%) -8,47 % -3,78 % 4,98 % -4,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -931,03 % 2 043,48 % -1 950,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!