Nyckeltal för Göteborgs Elservice AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 138 15 095 18 580 22 908
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 368 121 40 44
Total omsättning 16 506 15 216 18 620 22 952
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 535 5 249 6 525 9 247
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 819 2 333 3 007 3 076
Personalkostnader 7 513 7 098 8 733 9 124
Avskrivningar 89 69 52 66
Summa rörelsekostnader -15 956 -14 749 -18 317 -21 513
Rörelseresultat 550 466 304 1 438
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 551 574 547 1 802
Skatt 37 46 47 33
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 550 467 294 1 428
Årets resultat 113 128 99 69
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 10 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 550 467 294 1 428
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag -400 -400 -400 -1 700
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 107 253 374
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 411 360 429 85
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 411 360 429 85
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 411 360 429 85

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 87 83 90 83
Summa varulager 87 83 90 83
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 2 792 2 844 3 891 4 238
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 284 483 327 453
Summa kortfristiga fordringar 3 076 3 327 4 218 4 691
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 335 1 668 2 655 3 171
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 5 498 5 079 6 963 7 945
Summa tillgångar 5 910 5 439 7 391 8 030

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 1 830 1 702 1 603 1 534
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 113 128 99 69
Summa fritt eget kapital 1 943 1 830 1 702 1 603
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 2 063 1 950 1 822 1 723
Summa obeskattade reserver 387 388 495 748
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 184 914 1 377 1 473
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 400 437 1 237 1 787
Övriga kortfristiga skulder 1 875 1 749 2 460 2 299
Summa kortfristiga skulder 3 459 3 100 5 074 5 559
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 5 910 5 439 7 391 8 030

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 13 13 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 600 600 600 600
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 600 600 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 600 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 156,43 % 161,13 % 135,46 % 141,43 %
Soliditet (%) 39,73 % 41,11 % 29,59 % 28,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,42 % 20,89 % 13,44 % 62,79 %
Riskbuffert (%) 9,30 % 8,59 % 3,92 % 17,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,40 % 3,09 % 1,53 % 6,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!