Nyckeltal för HJ Fastighet i Falun AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 521 611 580 20 908
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 42 253 4 453
Total omsättning 521 653 833 25 361
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 180
Övriga externa kostnader 302 231 320 2 732
Personalkostnader 7 0 35 19 118
Avskrivningar 125 125 125 243
Summa rörelsekostnader -434 -356 -480 -22 273
Rörelseresultat 87 297 353 3 088
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -117 242 211 2 947
Skatt 0 50 141 146
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -117 242 211 2 947
Årets resultat -117 192 525 3 201
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 204 127 142 141
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -117 242 211 2 947
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 455 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 5 773 5 892 6 010 6 128
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 39 45 52 58
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 812 5 937 6 062 6 186
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 125 155
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 812 5 937 6 187 6 342

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 157 0 149
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 0 0 153
Summa kortfristiga fordringar 5 157 0 302
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 160 476 636 2 907
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 164 632 636 3 209
Summa tillgångar 5 977 6 569 6 823 9 551

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 780 2 838 2 537 -665
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -117 192 525 3 201
Summa fritt eget kapital 2 663 3 030 3 062 2 536
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 763 3 130 3 162 2 636
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 172 3 193 3 264 3 329
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 172 3 193 3 264 3 329
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 36 71 71 71
Leverantörsskulder 6 0 0 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 176 326 3 483
Summa kortfristiga skulder 42 247 397 3 585
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 977 6 569 6 823 9 551

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 45
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 3 750 3 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 4 250 4 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 250 250 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 392,86 % 256,28 % 160,20 % 89,51 %
Soliditet (%) 46,23 % 47,65 % 46,34 % 27,60 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,23 % 7,73 % 6,67 % 111,80 %
Riskbuffert (%) -4,89 % 1,93 % 1,29 % 30,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -61,61 % 18,82 % 11,90 % 13,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!