Koncernredovisning för Hermelinengruppen Holding AB

Information 2022-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 129 622
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 5 186
Total omsättning 134 808
Rörelsens kostnader 2022-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 27 179
Övriga externa kostnader 58 829
Personalkostnader 45 027
Avskrivningar 1 056
Summa rörelsekostnader -132 091
Rörelseresultat 2 717
Resultat 2022-12
Resultat före skatt 3 706
Skatt 633
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 3 706
Årets resultat 3 073
Jämförelsestörande poster 2022-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 43
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 219
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 706
Bokslutsdispositioner 2022-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 2 649
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 649
Materiella anläggningstillgångar 2022-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 3 999
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 108
Summa materiella anläggningstillgångar 5 107
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 179
Summa finansiella anläggningstillgångar 179
2022-12
Summa anläggningstillgångar 7 934

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 1 027
Summa varulager 1 027
Kortfristiga fordringar 2022-12
Kundfordringar 8 045
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 027
Summa kortfristiga fordringar 17 072
Kassa och bank 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 66
Summa kassa och bank 8 858
2022-12
Summa omsättningstillgångar 27 024
Summa tillgångar 34 958

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12
Aktiekapital 364
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 364
Fritt eget kapital 2022-12
Balanserat resultat 164
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -1 150
Årets resultat 3 073
Summa fritt eget kapital 2 087
2022-12
Summa eget kapital 2 451
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 963
Långfristiga skulder 2022-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 929
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 470
Summa långfristiga skulder 2 399
Kortfristiga skulder 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 750
Leverantörsskulder 11 892
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 16 503
Summa kortfristiga skulder 29 145
2022-12
Summa eget kapital och skulder 34 958

Noter

2022-12
Antal anställda 74
Löner till styrelse & VD 975
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 30 718
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 12 236
2022-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2022-12
Kassalikviditet (%) 88,97 %
Soliditet (%) 7,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 151,20 %
Riskbuffert (%) 10,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 428
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Hermelinengruppen Holding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 66 50 142 61
Personalkostnader 8 39 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -74 -89 -142 -61
Rörelseresultat -73 -90 -142 -61
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 913 -305 104 693
Skatt 0 2 24 150
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 891 -359 -429 -207
Årets resultat 1 141 0 80 544
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 24
Räntekostnader till koncernföretag 132 182 200 170
Externa räntekostnader 54 87 86 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 891 -359 -429 -207
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 229 308 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 22 54 533 900
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 500 500 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 827 9 575 9 575 8 975
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 14 827 9 575 9 575 8 975

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 400 400 0
Summa kortfristiga fordringar 0 400 400 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 135 333 883 74
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 135 733 1 283 74
Summa tillgångar 14 963 10 308 10 859 9 049

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 364 364 364 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 364 364 364 400
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 071 2 071 190 4 011
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -1 150 0 1 800 -2 600
Årets resultat 1 141 0 80 544
Summa fritt eget kapital 2 062 2 071 2 070 1 955
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 426 2 435 2 434 2 355
Summa obeskattade reserver 0 22 75 75
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 550 1 050 800 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 8 636 5 065 5 373 5 666
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 9 186 6 115 6 173 5 666
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 750 1 000 1 500 500
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 762 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 838 736 676 453
Summa kortfristiga skulder 3 350 1 736 2 176 953
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 14 963 10 308 10 859 9 049

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 14 827 9 075 9 075 8 975
Summa säkerheter 14 827 9 075 9 075 8 975
Villkorat aktieägartillskott 650 1 800 1 800 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 717 3 717 3 300 2 300
Summa ansvarsförbindelser 4 367 5 517 5 100 2 300
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 4,03 % 42,22 % 58,96 % 7,76 %
Soliditet (%) 16,21 % 23,78 % 22,92 % 26,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,73 % -14,65 % -17,23 % -8,59 %
Riskbuffert (%) 5,71 % -4,30 % -4,73 % -2,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 70 500,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!