Nyckeltal för Hermes Redovisning Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 237 1 152 1 717 2 649
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 14 9
Total omsättning 1 237 1 153 1 731 2 658
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 63 244
Handelsvaror 0 0 0 1
Övriga externa kostnader 302 224 254 336
Personalkostnader 849 950 1 487 1 813
Avskrivningar 8 8 0 0
Summa rörelsekostnader -1 159 -1 182 -1 804 -2 394
Rörelseresultat 77 -30 -73 258
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 489 137 -56 98
Skatt 39 95 42 140
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 552 62 -73 258
Årets resultat 616 351 148 509
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 475 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 99 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 6 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 552 62 -73 258
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 166 308 246 551
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -63 75 17 -160
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 25 33 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 25 33 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 475 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 138 60 400 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 188 160 500 450
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 213 193 500 450

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 114 75 51 180
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 198 396 608 515
Övriga kortfristiga fordringar 58 189 29 114
Summa kortfristiga fordringar 370 660 688 809
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 775 641 285 493
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 144 1 300 973 1 302
Summa tillgångar 1 357 1 494 1 473 1 752

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 44 544 596 287
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 616 351 148 509
Summa fritt eget kapital 660 895 744 796
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 710 945 794 846
Summa obeskattade reserver 446 383 458 475
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 10 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 201 157 222 432
Summa kortfristiga skulder 201 167 222 432
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 1 357 1 494 1 473 1 752

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 3 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 400 400 200 200
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 569,65 % 779,04 % 438,29 % 301,39 %
Soliditet (%) 76,54 % 82,15 % 76,82 % 68,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,14 % 5,05 % -6,45 % 21,57 %
Riskbuffert (%) 40,68 % 2,31 % -4,96 % 14,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,62 % 4,86 % -4,25 % 9,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!