Nyckeltal för Huge Bostäder AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 930 145 865 352 850 619 833 441
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 53 372 39 674 40 958 29 697
Total omsättning 983 517 905 026 891 577 863 138
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 491 260 453 149 428 215 364 717
Personalkostnader 142 586 137 928 131 771 122 738
Avskrivningar 169 729 165 595 93 578 112 668
Summa rörelsekostnader -803 575 -756 672 -653 564 -600 123
Rörelseresultat 176 214 148 354 237 365 204 559
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 74 004 80 743 166 364 164 689
Skatt 58 790 15 879 36 227 21 529
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 50 581 95 331 188 931 175 011
Årets resultat 15 214 64 864 130 137 143 160
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 11 800 0 22 048
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 611 129 166 155
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 126 244 64 952 15 51 751
Övriga finansiella kostnader 0 0 48 585 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 50 581 95 331 188 931 175 011
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 23 423 -14 588 -22 567 -10 322
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 5 185 730 4 854 270 4 957 120 4 971 260
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 764 7 173 4 432 5 152
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 990 728 748 305 359 936 223 397
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 193 222 5 609 748 5 321 488 5 199 809
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 11 800 0 22 048
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 100 150
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 6 193 270 5 609 800 5 321 590 5 199 960

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 3 761 4 676 4 706 11 410
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 204 13 295 126 558 149 564
Övriga kortfristiga fordringar 45 918 33 015 18 144 30 269
Summa kortfristiga fordringar 51 883 50 986 149 408 191 243
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 51 883 50 986 149 408 191 243
Summa tillgångar 6 245 150 5 660 790 5 471 000 5 391 200

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 300 000 300 000 300 000 300 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 300 020 300 020 300 020 300 020
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 398 850 1 341 980 1 221 840 1 088 680
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 214 64 864 130 137 143 160
Summa fritt eget kapital 1 414 064 1 406 844 1 351 977 1 231 840
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 714 080 1 706 870 1 652 000 1 531 860
Summa obeskattade reserver 75 102 98 525 83 937 61 371
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 309 292 250 113 246 943 226 957
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 900 000 3 400 000 3 300 000 3 400 000
Övriga långfristiga skulder 5 402 5 468 4 990 5 082
Summa långfristiga skulder 3 905 400 3 405 470 3 304 990 3 405 080
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 96 497 71 612 59 279 44 224
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 144 781 128 204 123 849 121 699
Summa kortfristiga skulder 241 278 199 816 183 128 165 923
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 6 245 150 5 660 790 5 471 000 5 391 200

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 165 162 158 157
Löner till styrelse & VD 2 427 2 181 2 145 2 155
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 84 899 81 595 77 675 73 590
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 38 718 38 373 37 347 34 624
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 552 1 570 1 499 1 517
Summa ansvarsförbindelser 1 552 1 570 1 499 1 517
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 6 000 8 000 10 000 10 000
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 21,50 % 25,52 % 81,59 % 115,26 %
Soliditet (%) 28,33 % 31,44 % 31,33 % 29,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,86 % 5,36 % 11,02 % 11,10 %
Riskbuffert (%) -0,20 % 1,04 % 2,96 % 2,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,13 % 3,51 % 16,50 % 14,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 529 517 505 482
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord