Nyckeltal för I.M:s Servicebutik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 075 5 920 5 858 5 572
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 130 189 241
Total omsättning 7 075 6 050 6 047 5 813
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 50 0 77 114
Handelsvaror 5 805 4 960 5 022 4 610
Övriga externa kostnader 458 332 247 348
Personalkostnader 564 545 537 456
Avskrivningar 56 31 28 75
Summa rörelsekostnader -6 933 -5 868 -5 911 -5 603
Rörelseresultat 142 182 136 209
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 138 178 133 204
Skatt 30 38 29 45
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 138 178 133 204
Årets resultat 108 140 104 159
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 4 3 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 138 178 133 204
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 145 61 92 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara -6 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 139 61 92 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -3 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 -3 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 139 58 92 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 232 283 183 234
Summa varulager 232 283 183 234
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 44 72 56 23
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 3 15 -14
Summa kortfristiga fordringar 45 75 71 9
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 189 191 137
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 290 546 445 379
Summa tillgångar 429 605 537 379

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 20
Summa bundet eget kapital 100 100 100 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 161 21 -84 -243
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 108 140 104 159
Summa fritt eget kapital 269 161 20 -84
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 369 261 120 36
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa -263 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder -263 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 266 343 364 316
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 57 0 52 27
Summa kortfristiga skulder 323 343 416 343
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 429 605 537 379

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 17,96 % 76,97 % 62,98 % 42,57 %
Soliditet (%) 86,01 % 43,14 % 22,35 % 9,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,40 % 68,20 % 110,83 % 566,67 %
Riskbuffert (%) 25,00 % 28,92 % 24,60 % 53,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,88 % 2,94 % 2,22 % 3,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!