Nyckeltal för INVOLVUS Borås AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 08 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 191 16 698 13 957 11 070
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 311
Total omsättning 10 191 16 698 13 957 11 381
Rörelsens kostnader 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 588 3 137 2 244 1 789
Personalkostnader 5 618 9 000 7 744 6 662
Avskrivningar 1 8 8 7
Summa rörelsekostnader -7 207 -12 145 -9 996 -8 458
Rörelseresultat 2 983 4 553 3 526 2 909
Resultat 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat före skatt 3 073 4 542 3 518 2 906
Skatt 650 961 748 634
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 073 4 542 3 518 2 906
Årets resultat 2 423 3 581 2 770 2 272
Jämförelsestörande poster 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 11 8 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 073 4 542 3 518 2 906
Bokslutsdispositioner 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 1 9 17
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 1 9 17
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa anläggningstillgångar 0 1 9 17

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Kundfordringar 835 2 052 1 227 887
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 070 1 694 2 715 5
Övriga kortfristiga fordringar 270 288 215 389
Summa kortfristiga fordringar 3 175 4 034 4 157 1 281
Kassa och bank 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa kortfristiga placeringar 20 1 000 760 520
Summa kassa och bank 6 486 3 773 2 456 6 499
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa omsättningstillgångar 9 680 8 807 7 373 8 300
Summa tillgångar 9 680 8 808 7 383 8 317

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Balanserat resultat 4 113 532 557 2 535
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 423 3 581 2 770 2 272
Summa fritt eget kapital 6 536 4 113 3 327 4 807
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa eget kapital 6 586 4 163 3 377 4 857
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 68 139 146 66
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 5 41 0
Övriga kortfristiga skulder 3 026 4 501 3 819 3 394
Summa kortfristiga skulder 3 094 4 645 4 006 3 460
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Summa eget kapital och skulder 9 680 8 808 7 383 8 317

Noter

2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 9 9 9 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 6 500 0 0 0
2023-12 2023-04 2022-04 2021-04
Kassalikviditet (%) 312,25 % 168,07 % 165,08 % 224,86 %
Soliditet (%) 68,04 % 47,26 % 45,74 % 58,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,66 % 109,10 % 104,18 % 59,83 %
Riskbuffert (%) 31,66 % 51,45 % 47,56 % 34,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 30,11 % 27,13 % 25,15 % 26,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!