Nyckeltal för Ingelstad Servicebutik AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 974 14 811 15 483 15 184
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 070 107 96 67
Total omsättning 5 044 14 918 15 579 15 251
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 769 12 784 13 838 13 460
Övriga externa kostnader 587 518 620 607
Personalkostnader 981 846 734 896
Avskrivningar 92 175 176 177
Summa rörelsekostnader -4 429 -14 323 -15 368 -15 140
Rörelseresultat 616 595 210 104
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 615 594 208 103
Skatt 127 128 45 23
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 615 594 208 103
Årets resultat 488 466 163 79
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 615 594 208 103
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 180 194 208 223
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 127 466 627 791
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 307 660 835 1 014
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 15 15 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15 15 15
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 321 675 850 1 028

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 318 517 537 526
Summa varulager 318 517 537 526
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 25 131 119 138
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 169 338 33 3
Summa kortfristiga fordringar 194 469 152 141
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 833 1 035 557 496
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 1 344 2 021 1 247 1 163
Summa tillgångar 1 665 2 696 2 097 2 192

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 8 8 8 8
Summa bundet eget kapital 108 108 108 108
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 708 391 379 300
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 488 466 163 79
Summa fritt eget kapital 1 196 857 542 379
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 1 304 965 650 487
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 106 1 265 1 237 1 428
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 256 465 210 277
Summa kortfristiga skulder 362 1 730 1 447 1 705
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 1 665 2 696 2 097 2 192

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 150 150 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 283,70 % 86,94 % 49,00 % 37,36 %
Soliditet (%) 78,32 % 35,79 % 31,00 % 22,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,16 % 61,55 % 32,00 % 21,15 %
Riskbuffert (%) 36,72 % 22,03 % 9,88 % 4,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,45 % 4,01 % 1,33 % 0,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!