Koncernredovisning för Interkakel Aktiebolag

Information 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 189 960 71 000 66 920 57 052
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 659 252 127 0
Total omsättning 190 619 71 252 67 047 57 052
Rörelsens kostnader 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -213 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 109 520 38 841 36 947 33 338
Övriga externa kostnader 37 116 9 966 10 095 8 091
Personalkostnader 33 344 20 473 18 790 12 666
Avskrivningar 2 552 1 291 1 457 1 078
Summa rörelsekostnader -182 532 -70 571 -67 076 -55 173
Rörelseresultat 8 066 681 -455 1 879
Resultat 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat före skatt 22 520 -160 -1 274 1 154
Skatt 1 637 48 -284 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 520 -160 -1 274 1 154
Årets resultat 20 882 -208 -990 814
Jämförelsestörande poster 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 907 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 731 60 256 47
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 184 901 1 075 772
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 520 -160 -1 274 1 154
Bokslutsdispositioner 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 617 865 1 210
Övriga immateriella anläggningstillgångar 48 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 48 617 865 1 210
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Byggnader och mark 31 837 6 598 6 598 6 808
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 330 3 352 2 811 2 303
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 152 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 42 319 9 950 9 409 9 111
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 907 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Summa anläggningstillgångar 42 367 10 567 10 274 10 321

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 42 034 11 936 10 054 8 727
Summa varulager 42 034 11 936 10 054 8 727
Kortfristiga fordringar 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Kundfordringar 11 892 6 544 5 653 7 105
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 637 2 031 1 433 874
Summa kortfristiga fordringar 19 529 8 575 7 086 7 979
Kassa och bank 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 363 630 1 241 1 347
2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Summa omsättningstillgångar 61 926 21 141 18 381 18 053
Summa tillgångar 104 293 31 708 28 655 28 374

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 309 309 1 503
Summa bundet eget kapital 600 809 809 2 003
Fritt eget kapital 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Balanserat resultat 25 178 2 820 2 956 1 882
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 882 -208 -990 814
Summa fritt eget kapital 46 060 2 612 1 966 2 696
2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital 46 660 3 421 2 775 4 699
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 569 0 81 376
Långfristiga skulder 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 24 817 10 523 1 626 10 185
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 000 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 411 195 9 088 0
Summa långfristiga skulder 26 228 12 718 10 714 10 185
Kortfristiga skulder 2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 210 0 0 0
Leverantörsskulder 15 908 10 323 9 432 9 014
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 718 5 246 5 653 4 100
Summa kortfristiga skulder 29 836 15 569 15 085 13 114
2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Summa eget kapital och skulder 104 293 31 708 28 655 28 374

Noter

2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Antal anställda 57 56 58 43
Löner till styrelse & VD 1 239 552 400 466
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 087 13 610 12 468 7 984
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 691 5 554 5 213 3 158
2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Företagsinteckningar 9 125 7 300 7 300 7 300
Fastighetsinteckningar 21 000 10 500 10 500 10 500
Övriga säkerheter 0 92 343 655
Summa säkerheter 30 125 17 892 18 143 18 455
Villkorat aktieägartillskott 0 1 605 0 105
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 2 278
Summa ansvarsförbindelser 0 1 605 0 2 383
Beviljad checkräkningskredit 6 000 3 600 2 800 2 100
Utnyttjad checkräkningskredit 3 060 3 201 514 1 115
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2004-12 2003-12 2002-12
Kassalikviditet (%) 66,67 % 59,12 % 55,20 % 71,11 %
Soliditet (%) 44,74 % 10,79 % 9,68 % 16,56 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,26 % -4,68 % -45,91 % 24,56 %
Riskbuffert (%) 20,62 % -0,85 % -4,86 % 3,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,23 % -1,49 % -3,51 % 0,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 253 222 197
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Interkakel Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 189 960 153 706 132 350 130 789
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 659 1 440 987 101
Total omsättning 190 619 155 146 133 337 130 890
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 109 520 88 553 78 996 77 083
Övriga externa kostnader 39 096 26 618 23 355 22 513
Personalkostnader 33 344 28 183 26 920 27 989
Avskrivningar 1 423 1 262 1 717 1 946
Summa rörelsekostnader -183 383 -144 616 -130 988 -129 531
Rörelseresultat 7 215 10 530 1 795 1 359
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 20 350 7 822 2 269 1 242
Skatt 1 190 1 675 -485 402
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 332 10 386 2 689 1 701
Årets resultat 19 160 6 148 2 754 841
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 907 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 211 56 58 0
Externa ränteintäkter 709 512 1 081 660
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 710 712 245 317
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 332 10 386 2 689 1 701
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 982 -2 564 -420 -459
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 48 59 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 48 59 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 5 192 5 192 9 002
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 900 1 914 1 931 2 904
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 27 861 166 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 4 151 295 819 1 380
Summa materiella anläggningstillgångar 7 051 35 262 8 108 13 286
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 14 907 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 211 2 815 3 329 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 261 8 169 8 683 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 19 360 43 490 16 791 13 336

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 42 034 30 594 23 969 23 863
Summa varulager 42 034 30 594 23 969 23 863
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 11 892 14 216 10 233 9 492
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 001 85 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 618 6 085 4 434 4 316
Summa kortfristiga fordringar 20 511 20 386 14 667 13 808
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 1 346 27 27
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 62 561 52 326 38 663 37 699
Summa tillgångar 81 922 95 816 55 454 51 035

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 2 784
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 3 384
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 20 823 14 675 11 921 8 297
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 19 160 6 148 2 754 841
Summa fritt eget kapital 39 983 20 823 14 675 9 138
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 40 583 21 423 15 275 12 522
Summa obeskattade reserver 7 467 5 484 2 921 2 501
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 901
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 692 15 242 14 254 13 890
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 4 000 4 000 1 791
Summa långfristiga skulder 4 692 19 242 18 254 15 681
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 860 21 443 600 300
Leverantörsskulder 15 908 19 522 11 546 11 888
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 373 0
Övriga kortfristiga skulder 9 413 8 702 6 485 7 243
Summa kortfristiga skulder 29 181 49 667 19 004 19 431
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 81 922 95 816 55 454 51 035

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 57 53 54 55
Löner till styrelse & VD 1 239 1 397 1 129 881
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 22 087 18 423 17 974 18 529
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 691 7 935 7 554 8 093
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 9 125 9 125 9 125 9 125
Fastighetsinteckningar 0 26 000 0 10 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 9 125 35 125 9 125 19 625
Villkorat aktieägartillskott 1 605 1 605 1 605 1 605
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 605 1 605 1 605 1 605
Beviljad checkräkningskredit 6 000 6 000 6 000 6 000
Utnyttjad checkräkningskredit 3 060 0 2 454 1 340
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 70,34 % 43,76 % 77,32 % 71,20 %
Soliditet (%) 56,26 % 26,58 % 31,43 % 28,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,46 % 40,79 % 15,43 % 11,84 %
Riskbuffert (%) 26,15 % 10,57 % 4,65 % 3,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,38 % 6,29 % 1,85 % 1,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 374 354 353
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Interkakel Aktiebolag har 11 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord